UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung nhiệm vụ cho Hội đồng thi tuyển

công chức Nhà nước thành phố Hải Phòng

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quy chế về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao cho Hội đồng thi tuyển công chức Nhà nước Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 1090/QĐ-UB ngày 02/7/1999) thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thi nâng ngạch cho công chức từ nhân viên lên cán sự; từ cán sự lên chuyên viên và các ngạch tương đương.

- Tổ chức sơ tuyển công chức để cử đi dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp và các ngạch tương đương.

Điều 2. Các ông, bà Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã và các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức Nhà nước Thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng