HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 155-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU HẢI SẢN TRỰC THUỘC BỘ HẢI SẢN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quyđịnh về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lýkinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 01-11-1973 của Hội đồngChính phủ;
Căn cứ vào Nghị định số 02-CP ngày 08-01-1977 của Hội đồng Chính phủ quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồngChính phủ ngày 20-05-1978;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Naythành lập Công ty xuất khẩu hải sản, trực thuộc Bộ Hải sản, trên cơ sở các tổchức thực hiện phần nhiệm vụ xuất khẩu hải sản của ba công ty hiện có (Công tyhải sản I, Công ty hải sản II, Công ty hải sản III) được thành lập theo Nghịđịnh số 02-CP ngày 08-04-1977 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. Côngty xuất khẩu hải sản là đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động theo nguyên tắchạch toán kinh tế, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Bộ Hải sản, đồng thời chịu sựchỉ đạo về chính sách và nghiệp vụ xuất khẩu của Bộ Ngoại thương; về chínhsách, chế độ sử dụng ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Côngty xuất khẩu hải sản có trách nhiệm giúp Bộ Hải sản thực hiện các nhiệm vụchính sau đây:

1. Xây dựngquy hoạch, kế hoạch xuất khẩu hải sản; tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thànhcác chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xuất khẩu hải sản;

2. Nghiên cứuthị hiếu, nhu cầu và giá cả thị trường thế giới về hải sản; tổ chức, phân côngchế biến và xuất khẩu các mặt hàng hải sản nhằm đạt giá trị cao;

3. Nghiêncứu, tìm hiểu thị trường thế giới để đề nghị nhập khẩu các loại vật tư, phụtùng, thiết bị chuyên dùng phục vụ xuất khẩu của ngành hải sản;

4. Trực tiếpthực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh các chínhsách, chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, kỹ thuật và tài chính của Nhà nước;

5. Thực hiệncác nhiệm vụ khác của Công ty theo quy chế hiện hành.

Điều 4. Côngty xuất khẩu hải sản thực hiện nhiệm vụ quản lý theo ngành đối với các xínghiệp chế biến hải sản đông lạnh của các địa phương, trên các mặt: quy hoạch,phân công thu mua hải sản cho xuất khẩu theo quy định của Bộ, phân công mặthàng và hướng dẫn kỹ thuật chế biến, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng; cungcấp bao bì xuất khẩu; đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật; kiểm tra chất lượngsản phẩm và quản lý thành phẩm để xuất khẩu.

Điều 5. Tổchức của Công ty xuất khẩu hải sản gồm có các đơn vị trực thuộc: các xí nghiệpchế biến hải sản, xí nghiệp vận tải, xí nghiệp cơ khí 03-02… hoạt động theonguyên tắc hạch toán trong nội bộ Công ty; tại cơ quan Công ty có một số phòng,ban giúp việc.

Nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Công ty, do đồng chí Bộ trưởng Bộ Thủysản căn cứ vào quyết định này quy định với nguyên tắc tổ chức bộ máy gọn nhẹ,hoạt động có hiệu quả.

Điều 6. Côngty xuất khẩu hải sản do một Giám đốc phụ trách, có một số Phó giám đốc giúpviệc.

Điều 7. Nhữngquy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 8. Cácđồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, thủ trưởng các cơquan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộctrung ương có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị