ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 155/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO CHO SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẢN LÝ TOÀN BỘ VẬT TƯ DÙNG CHO XÂY DỰNG,TRANG TRÍ CÁC KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Xét cần thống nhất quản lý toàn bộ vật tư xây dựng dùng trong việc tổ chức cáckhu vui chơi, giải trí nhân dịp các ngày lễ lớn,
– Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố và Giám đốc SởVăn hóa và thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Giao nhiệm vụcho Sở Văn hóa và thông tin quản lý toàn bộ vật tư xây dựng, trang trí dùng choviệc tổ chức các khu vui chơi, giải trí của thành phố, nhân dịp các ngày lễ lớnhàng năm.

Sở Văn hóa và thông tin chịutrách nhiệm:

a) Tập hợp nhu cầu của cácngành, lập dự trù kế hoạch xin bổ sung vật tư, tận dụng số vật tư đang quản lývà phân phối cho các ngành tham gia tổ chức các cuộc vui chơi nói trên.

b) Sau các cuộc lễ, thu hồi vàquanrl ý toàn bộ số vật tư này, để sử dụng lại cho các ngày lễ sau.

Điều 2. – Ủy ban kế hoạchthành phố cân đối khả năng, duyệt kế hoạch cung ứng vật tư bổ sung cho nhu cầutổ chức các cuộc vui chơi, giải trí của thành phố.

– Sở Tài chánh cấp kinh phí bổsung cho Sở Văn hóa và thông tin theo kế hoạch đã được duyệt.

– Các ban, ngành, sở, các đoànthể thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức cáccuộc vui chơi, giải trí, triển lãm, phải lập dự trù xin vật tư gởi cho Sở Vănhóa và thông tin để được cấp và sau khi dùng xong phải thu hồi nộp lại cho SởVăn hóa và thông tin.

Điều 3. – Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các ban, ngành, sở, đoànthể thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải