THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRA CÁC CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 1992;
Để có căn cứ đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành tổng điều tra các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp đang hoạt động trên phạm vi cả nước (trừ các cơ sở kinh tế thuộc các ngành: nông, lâm, ngư nghiệp đã được tiến hành điều tra năm 1994).

Nội dung điều tra bao gồm:

- Các chỉ tiêu chung, khái quát về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (tên cơ sở, địa chỉ, loại hình hoạt động, ngành hoạt động, thành phần kinh tế...);

- Một số chỉ tiêu về lao động và tài chính (số lao động, lương và thu nhập của người lao động, vốn, doanh thu, thuế, lỗ lãi...).

Điều 2. Cuộc tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 1995; tháng 10 năm 1995 Tổng cục Thống kê có báo cáo kết quả tổng hợp sơ bộ (tổng hợp nhanh) để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000 và công bố kết quả tổng điều tra vào cuối quý II/1996.

Điều 3. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện phương án và dự toán kinh phí cho cuộc tổng điều tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)