ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 02 VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phụcvụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầmnhìn đến năm 2020;

Trên cơ sở Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Chương trìnhtổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Ban Chủ nhiệmChương trình Đào tạo sau đại học tại Tờ trình số 36/TTr-CT2 ngày 09/5/2012 vàGiám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 912/SNV-CBCC ngày 07 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh Chương trình 02 vềđào tạo sau đại học thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhânlực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở:Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Chủ nhiệm Chương trình 02 và cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Trí

QUY CHẾ

TUYỂNSINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 02 VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ ĐÀOTẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cácđối tượng đăng ký tuyển sinh theo Chương trình 02 về đào tạo sau đại học thuộcChương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Nguyên tắc tuyển sinh

1. Những người dự tuyển sẽ đượcBan Chủ nhiệm Chương trình 02 (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) xét tuyển theo nguyêntắc lựa chọn những người dự tuyển đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn theoquy định của Chương trình.

2. Căn cứ vào kết quả tham dự thituyển của ứng viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo, những người trúng tuyển vào chương trình được xác địnhtheo nguyên tắc có điểm thi cao nhất, xét từ trên xuống và theo chỉ tiêu đàotạo cụ thể hàng năm.

Chương II

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH

Điều 3. Đối tượng tham gia dự tuyển

1. Đối tượng là cán bộ công chức,viên chức hoặc những người hợp đồng dài hạn hoặc từ 12 tháng trở lên đang côngtác tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, cơ quan hành chính sựnghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và doanhnghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chi phối của tỉnh,có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, trong đó ưu tiên thuộc các ngànhy tế, giáo dục, đào tạo dạy nghề và đối tượng trong diện quy hoạch cán bộ chủchốt của tỉnh;

2. Sinh viên năm cuối ở các trườngđại học có thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học trongvà ngoài tỉnh, có đủ điều kiện được chuyển tiếp lên chương trình đào tạo sauđại học. Trong đó ưu tiên đối tượng con em gia đình thương binh, liệt sĩ, giađình có công với cách mạng, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình tuyểnchọn đối tượng đưa đi đào tạo, nếu điểm thi xét tuyển bằng nhau thì ưu tiêntrúng tuyển cho đối tượng thuộc gia đình có công với cách mạng, đối tượng làđồng bào dân tộc thiểu số.

3. Sinh viên Đồng Nai có thànhtích học tập khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh,học viên đang theo học (bằng nguồn kinh phí tự túc) chương trình sau Đại họcvới chuyên ngành phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình có nguyện vọngcông tác lâu dài theo sự phân công của tỉnh Đồng Nai, có khả năng phát triểntài năng của mình cao hơn trong điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi.

4. Đối tượng được tiếp tục đào tạoở trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II là những học viên tốt nghiệp loại khá, giỏihoặc xuất sắc ở trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I.

5. Học sinh loại giỏi lớp 10, 11,12 và đậu vào các trường đại học trong nước với tổng số điểm thi đạt tối thiểu22 điểm hoặc học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp Quốc gia cónguyện vọng công tác lâu dài theo sự phân công của tỉnh.

6. Đối với các chuyên ngành: Côngnghệ sinh học, y dược, công nghệ thông tin, giáo viên dạy ngoại ngữ và biênphiên dịch đối tượng dự tuyển mở rộng cho những trường hợp có hộ khẩu ngoàitỉnh.

Điều 4. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

1. Điều kiện chung:

a) Có phẩm chất chính trị và đạođức tốt, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, có thành tích trong học tậpkhá, giỏi, xuất sắc (sinh viên mới tốt nghiệp đại học), giỏi, xuất sắc (đối vớihọc sinh lớp 12), có thành tích tốt trong công tác (đối với những người đanglàm việc); có khả năng trong công tác nghiên cứu khoa học hoặc quản lý xã hội,quản lý khoa học, quản lý sản xuất; có khả năng chỉ huy, điều hành, có triểnvọng trở thành cán bộ chủ chốt, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực nghiên cứukhoa học và quản lý.

b) Có cam kết sau khi hoàn thànhchương trình đào tạo sẽ trở về công tác, làm việc theo phân công của tỉnh.

c) Phải có đủ hồ sơ tham gia dựtuyển.

2. Các điều kiện và tiêu chuẩn cụthể:

a) Về độ tuổi tham gia chươngtrình: Không quá 45 tuổi nhưng có xem xét cho những người đã có nhiều năm côngtác và sau khi tốt nghiệp còn đủ 10 năm công tác (đối với thạc sĩ, Chuyên khoaI) và 15 năm công tác (đối với tiến sĩ, Chuyên khoa II).

b) Về phẩm chất đạo đức:

- Những người dự tuyển phải có vănbản nhận xét của nhà trường hoặc nơi công tác. Người dự tuyển phải là ngườihiện không có tiền án, tiền sự.

- Đối với sinh viên mới ra trường,học sinh lớp 12 phải là Đảng viên hoặc Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh.

- Đối với những người đã làm việcphải có nhận xét của cơ quan đang công tác về phẩm chất đạo đức và năng lựccông tác.

c) Về trình độ:

Đối với loại hình đào tạo trongnước: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế tuyểnsinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với loại hình toàn phần ở nướcngoài và liên kết, người dự tuyển phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Trường hợp học bằng tiếng Anh:

+ Loại hình đào tạo toàn phần ởnước ngoài: Yêu cầu đạt trình độ TOEFL®:PBT: ≥ 500 điểm hoặc TOEFL®:iBT:≥ 61 điểm hoặc IELTS: ≥ 6.0 và đáp ứng các yêu cầu của Quốc gia, trường đăng kýđến học.

+ Loại hình đào tạo liên kết:Yêu cầu đạt TOEFL® PBT: ≥ 500 điểm hoặc TOEFL®:iBT: ≥ 61điểm hoặc IELTS: ≥ 6.0 và giai đoạn chuyển tiếp sang nước ngoài: TOEFL®:PBT:≥ 550 điểm hoặc TOEFL®:iBT: ≥ 80 điểm hoặc IELTS: ≥ 6.5 và đáp ứngcác yêu cầu của Quốc gia, trường đăng ký đến học.

- Trường hợp học bằng tiếng Việt:Yêu cầu đạt trình độ B tiếng Anh trở lên hoặc tương đương (đối với loại hìnhliên kết).

- Trường hợp học bằng tiếng Hoa:Trình độ HSK (Hán ngữ Quốc tế) ≥ cấp 6.

- Trúng tuyển kỳ thi tuyển sinhsau đại học trong nước, hoặc điểm GRE ≥ 1000 với 3.5 Writing (đối với nhữngngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn), hoặc điểm GMAT ≥ 450 với10% Verbal và Quantitative (đối với ngành quản trị kinh doanh). Trường hợp đượcnước ngoài cấp học bổng tối thiểu 50% kinh phí học tập thì không cần điều kiệntrúng tuyển kỳ thi cao học trong nước.

* Đào tạo Đại học liên thông lênsau đại học toàn phần ở nước ngoài: Yêu cầu đạt trình độ TOEFL®:PBT: ≥ 500 điểm hoặc TOEFL®:iBT: ≥ 61 điểm hoặc IELTS: ≥ 6.0 và đápứng các yêu cầu của Quốc gia, trường đăng ký đến học.

Những người trúng tuyển đưa đi đàotạo ở nước ngoài nhưng chưa đảm bảo đủ khảnăng tiếng Anh theo yêu cầu của nước nhập học sẽ được đào tạo bổ sung 01 học kỳtiếng Anh từ 03 - 04 tháng tại nơi được cử đi học.

Điều 5. Quy trình xét tuyển

1. Những người có đủ các điều kiệnvà tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 của Quy chế này đều được tham dự xét tuyển.Hồ sơ tham dự sơ tuyển phải gửi về Sở Khoa học và Công nghệ đúng thời gian đượcquy định, hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quyđịnh).

- Lý lịch (theo mẫu quy định).

- Bản cam kết (theo mẫu quy định).

- Giấy giới thiệu của cơ quan côngtác (theo mẫu quy định).

- Bản sao các giấy tờ, văn bằng(có chứng thực).

- Hồ sơ dự tuyển cao học theo quyđịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ban Chủ nhiệm thực hiện việcxét tuyển dựa trên các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy địnhnày. Việc tuyển chọn được thực hiện theo đúng nguyên tắc xét tuyển quy định tạiĐiều 2 của Quy chế này.

3. Căn cứ kết quả xét tuyển, BanChủ nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định danh sách ứng viên đượctham gia chương trình.

5. Kết quả trúng tuyển sẽ được thôngbáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông báo đếnnhững người trúng tuyển; cơ quan, đơn vị quản lý.

Điều 6. Quyền lợi của người trúng tuyển

Những người được đưa đi đào tạotrong Chương trình sẽ được đảm bảo cho việc học tập theo các chế độ sau đây:

1. Được vay toàn bộ kinh phí(không tính lãi) đảm bảo cho việc học tập. Sau khi hoàn thành chương trình đàotạo và nghiên cứu, những người có văn bằng đại học, Chuyên khoa cấp I, Chuyênkhoa cấp II, thạc sĩ và tiến sĩ:

- Loại xuất sắc, giỏi: Được hỗ trợ100% tiền vay, được khen thưởng và được ưu tiên xét tuyển tiếp tục tham giachương trình ở bậc cao hơn.

- Loại khá: Khối khoa học tự nhiênđược hỗ trợ 100% tiền vay, khối khoa học xã hội và nhân văn được hỗ trợ 85%tiền vay và được ưu tiên xét tuyển tiếp tục tham gia chương trình ở bậc caohơn.

- Loại trung bình: Khối khoa họctự nhiên được hỗ trợ 90% tiền vay, khối khoa học xã hội và nhân văn được hỗ trợ70% tiền vay.

Điều 7. Nghĩa vụ của người trúng tuyển

1. Những người không hoàn thànhviệc học tập, nghiên cứu phải hoàn trả 100% kinh phí đã được chương trình chovay kể cả chi phí đầu tư và lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhànước trong từng thời kỳ (đối với nguyên nhân chủ quan), trường hợp do nguyênnhân khách quan sẽ xem xét tỷ lệ hoàn trả tùy theo mức độ.

2. Tất cả những người được trúngtuyển đưa đi đào tạo trong nước hay ngoài nước đều phải được thân nhân ở ViệtNam đứng ra bảo lãnh. Người đi học và thân nhân ở Việt Nam phải ký thỏa thuậncam kết mang tính pháp lý với các điều khoản cụ thể có liên quan đến việc đượcvay kinh phí.

3. Những người được vay kinh phísau khi đã được hỗ trợ theo chương trình này, khi hoàn tất chương trình đào tạophải trở về và phục vụ theo phân công của tỉnh.

a) Đối với tiến sĩ, Chuyên khoacấp II, đại học nước ngoài: Sau khi tốt nghiệp về phục vụ theo phân công củatỉnh tối thiểu là 15 năm.

b) Đối với thạc sĩ, Chuyên khoacấp I: Sau khi tốt nghiệp về phục vụ theo phân công của tỉnh tối thiểu là 10năm.

4. Những người được đi học trongchương trình phải gửi báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu theo định kỳ hàng năm(khi kết thúc năm học) cho Thường trực Ban Chủ nhiệm.

Điều 8. Hoàn trả, bồi thường kinh phí

1. Những người tham gia chươngtrình sau khi hoàn thành việc học tập nếu không trở về để phục vụ theo phâncông của tỉnh sẽ phải bồi hoàn các chi phí đã cấp từ chương trình gồm cả chiphí đầu tư, lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từngthời kỳ và mức phạt 10% tổng số tiền vay.

2. Các khoản nợ vay phải trả (saukhi đã trừ phần hỗ trợ theo kết quả học tập) của các đối tượng tham gia chươngtrình thì người được đào tạo theo chương trình sau khi hoàn thành việc học tập,nghiên cứu trở về địa phương phục vụ phải hoàn trả dần tiền vay với thời hạnkhông quá 15 năm đối với tiến sĩ, Chuyên khoa cấp II, đại học nước ngoài và 10năm đối với thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I.

3. Ban Chủ nhiệm Chương trình phốihợp Sở Tài chính quy định cụ thể thời gian, định mức hoàn trả cụ thể và chịutrách nhiệm thu hồi khoản kinh phí tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giám sát học viên

1. Thường trực Ban Chủ nhiệm chịutrách nhiệm giám sát, tổng hợp các báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh trongquá trình học tập của những người tham gia chương trình.

2. Thông qua các cơ quan ngoạigiao của Việt Nam ở nước ngoài, các trường đại học, viện nghiên cứu, thườngtrực Ban Chủ nhiệm sẽ theo dõi tình hình học tập, nghiên cứu và đời sống củacác học viên tham gia chương trình nhằm tạo mọi điều kiện cho học viên đạt kếtquả học tập, nghiên cứu tốt nhất.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có người được trúng tuyển

Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ,công chức, viên chức tham gia chương trình và trúng tuyển phải có trách nhiệmtạo điều kiện cho học viên hoàn thành tốt khóa học và có thông báo đến Ban Chủnhiệm Chương trình khi có sự thay đổi công tác đối với những học viên tham giachương trình thuộc sự quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ (Thườngtrực Ban Chủ nhiệm) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổchức triển khai thực hiện Quy chế tuyển sinh này. Trong quá trình thực hiện nếucó phát sinh vướng mắc thì cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm tổng hợp, phối hợpSở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.