Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA TỈNHAN GIANG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm2005;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đốivới doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tụchành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2430/BKHĐT- ĐKKD ngày 16tháng 4 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai chuẩn hóa dữliệu; số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại tờ trình số 366/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanhnghiệp của tỉnh An Giang trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Kếhoạch số 52/KH-SKHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Chi phí thực hiện cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (Năm 2013): 519.372.455 đồng.

- Giai đoạn 2 (Năm 2014): 439.215.740đồng.

- Hàng năm (từ năm 2015 trở đi): 56.000.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các doanhnghiệp, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu:
KT, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng