UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮUNHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đểchấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiệnđể trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 182/TTr-STNMT ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Kế hoạch đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, hộ gia đìnhcá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La

(Có Kế hoạchkèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT UBND các huyện, TP;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTN - Hiệu 80 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁCCẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮNLIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠNLA
(Kèm theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hộitại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII;

Căn cứ Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 củaThủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấnchỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 củaThủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện đểtrong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/5/2013 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức,hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La;

UBND tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh công táccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh, với nhữngnội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Phấn đấu đến hết năm 2013 cơ bản hoàn thànhviệc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất lần đầu (Sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) toàn tỉnh đạt90%, năm 2014 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộgia đình cá nhân.

- Nhằm chấn chỉnh và khắc phục những vướng mắc,tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất (Sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong toàn tỉnh.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ tại Sở Tàinguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất các cấp, đặc biệt là cấp huyện.

1.2. Yêu cầu

- Các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, đẩy mạnhviệc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trongđó tập trung đẩy mạnh và hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đốivới các loại đất: Đất nông nghiệp, đất ở đô thị, đất ở nông thôn và đất chuyêndùng.

- Các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, thực hiệnđầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg Tăng cườngtuyên truyền, phổ biến; thường xuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời xử lý nhữngkhó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, phản ánh kịp thời, đầy đủtình hình cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn.

- Thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đaivà các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Việc đo đạc, trích đo địa chính phảigắn với việc cấp Giấy chứng nhận; Việc quyết toán kinh phí phải gắn với sảnphẩm cuối cùng là Giấy chứng nhận.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc cấp Giấychứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưngchưa được cấp Giấy chứng nhận. Đối với các tổ chức tập trung vào lĩnh vực giáodục, Y tế, trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện động bộ các nhiệm vụ, giải pháptheo Chỉ thị số 1474/CT-TTg UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch cấp Giấy chứngnhận cho các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố giao chỉ tiêu cấp Giấychứng nhận cho cấp xã và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để làm cơ sởđánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấychứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có khả năng nộp tiền sửdụng đất.

2.2. Tập trung rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặcbãi bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận không còn phù hợp với quy định phápluật hiện hành. Những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đấtđai còn tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến, nếu thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa cấp huyện thì UBND các huyện, thành phố giải quyết, trường hợp thuộc thẩmquyền của UBND tỉnh thì tổng hợp, đề xuất phương án xử lý gửi về Sở Tài nguyênvà Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét ban hành quy định cụ thể. Phấnđấu giải quyết dứt điểm trong năm 2013; rà soát, sửa đổi ban hành bộ thủ tụchành chính để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận, nhằm rút ngắn thời gian thựchiện và công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để ngườidân thực hiện, giám sát.

2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật đất đai, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành vàngười dân.

2.4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau kết luậnthanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức sử dụng đất không có hiệu quả, có biểuhiện vi phạm Luật Đất đai, các dự án triển khai quá thời hạn Nhà nước qui định,đồng thời tăng cường xử lý các vướng mắc, nhằm hoàn thành việc đăng ký, xâydựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các đối tượng này. Trong đó chú trọng việc thanhtra, kiểm tra diện rộng việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp Giấy chứngnhận trên địa bàn toàn tỉnh.

2.5. Rà soát, kiện toàn bộ máy Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất các cấp, đảm bảo có đủ năng lực, kinh phí và các điều kiệnlàm việc cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Đấtđai.

2.6. Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương,bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;cân đối các nguồn vốn khác để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấpGiấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động và chỉnh lýhồ sơ địa chính thường xuyên, thống kê, kiểm kê đất đai.

2.7. Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật,chỉnh lý biến động đất đai ở các cấp, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơsở dữ liệu địa chính và thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai.

3. Thời gian thực hiện

3.1. Năm 2013

- Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức.

+ Về công tác đo đạc, trích đo địa chính thửađất, chỉnh lý biến động, trích lục bản đồ cơ bản xong trước ngày 30/9/2013.

+ Về lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận: Hoàn thànhtrước ngày 15/12/2013.

- Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ giađình, cá nhân.

+ Về đo đạc, trích đo, trích lục, lập bản đồ khuđất cơ bản hoàn thành trước ngày 30/9/2013.

+ Về lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận:

+ Xét duyệt hồ sơ: Hoàn thành trước ngày15/11/2013

+ Hoàn thiện hồ sơ, trình ký Quyết định giaođất, cấp Giấy chứng nhận: Hoàn thành trước ngày 15/12/2013 (Để đảm bảo tiến độ,thời gian, các huyện tập trung hoàn thiện hồ sơ và trình UBND cấp huyện kýquyết định cho các hộ gia đình, cá nhân trước. Đối với Giấy chứng nhận chưa kịpin để trình ký cho phép chuyển sang năm 2014 để hoàn thiện). Thời gian ký Giấychứng nhận Hoàn thành trong quý I năm 2014.

3.2. Năm 2014

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểmMường La.

- Hoàn thành (100%) việc cấp Giấy chứng nhận lầnđầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

3.3. Năm 2015

- Hoàn thành công tác đo đạc, cấp Giấy chứngnhận cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính thành phốSơn La và huyện Mai Sơn; cơ bản cập nhật xong dữ liệu địa chính trên địa bàntỉnh.

- Cơ bản hoàn thành việc cập nhật dữ liệu địachính.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu trình UBND tỉnh rà soát để sửa đổi,bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận không còn phù hợp thuộcthẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành

- Ban hành hướng dẫn trích đo địa chính, tríchlục bản đồ, cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Hướngdẫn người sử dụng đất tự đo vẽ, lập sơ đồ thửa đất để cấp Giấy chứng nhận (theoThông báo số 172/TB-BTNMT ngày 07/8/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựnghướng dẫn chi và việc thanh quyết toán nguồn kinh phí đo đạc địa chính, cấpGiấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Tổ chức triển khai thực hiện cấp Giấy chứngnhận cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyênmôn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất cấp tỉnh và cấp huyện, cán bộ tài nguyên môi trường cấp xã để đáp ứng yêucầu nhiệm vụ.

- Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độcấp Giấy Chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tiếpnhận, phân loại, xem xét giải quyết dứt điểm các sai phạm về đất đai theo thẩmquyền (Nếu có).

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND tỉnhvà Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xâydựng hướng dẫn chi và việc thanh quyết toán nguồn kinh phí đo, cấp Giấy chứngnhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí choviệc đo đạc địa chính, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cập nhật cơ sở dữ liệuđất đai theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán kinh phítừ đầu năm cho UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai dựán tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữliệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách đểbố trí kinh phí chi cho các hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai; tổng hợp chỉtiêu kế hoạch hàng năm về cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

4.4. Sở Xây dựng

Chủ trì rà soát các thông tin quy hoạch, cấpphép quy hoạch cho các tổ chức để làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

4.5. Sở Nội vụ

Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chứcVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; Trung tâm phát triểnquỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện, quỹ phát triển đất tỉnh; bố trí cán bộ làm côngtác định giá đất theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

4.6. Các cơ quan tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tớicác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất,trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình cấp Giấy chứng nhận trên địabàn tỉnh.

4.7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận lầnđầu.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triểnkhai việc cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức.

- Chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức việc cấpGiấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Phối hợpthực hiện dự án đo đạc tổng thể, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệuquản lý đất đai.

- Rà soát, xác định cụ thể diện tích các loạiđất chưa kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu; Giao chỉ tiêu kế hoạchcho từng xã để đảm bảo mục tiêu đề ra. Nếu cơ quan, đơn vị nào không hoàn thànhchỉ tiêu kế hoạch được giao phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân,nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Đẩy nhanh tiến độ lập và hoàn thiện quy hoạchsử dụng đất cấp huyện, cấp xã, tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất theo quyđịnh. Nâng cao chất lượng của việc lập, xét duyệt và quản lý quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP .

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thờigiải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêmcác trường hợp cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, hộ gia đình, cánhân khi thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

- Từ nay đến hết năm 2013, các huyện, thành phốcó trách nhiệm thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ 01 tháng 01 lần (Trước ngày 25hàng tháng); từ năm 2014 - 2015 định kỳ 6 tháng báo cáo 01 lần (Trước ngày 15 tháng6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm). Kết quả báo cáo gửi về UBND tỉnh (Qua SởTài nguyên và Môi trường) để tổng hợp và kịp thời giải quyết những vướng mắcphát sinh.

4.8. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường để được hướng dẫn lập và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theoquy định.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chứcđoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giám sát tình hình cấp Giấy chứngnhận trên địa bàn toàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các cấp khẩn trươngtổ chức triển khai thực hiện./.