UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞIĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chínhtrong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 252/TTr-STC ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất trên địa bàn huyện Phù Yên như sau:

Số TT

Thửa số

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

I. Xã Huy Bắc

1. Khu chợ thực phẩm tươi sống

1

1 - 1

50

7.000.000

2

6 - 1

75

6.000.000

3

23

150

6.000.000

4

24

150

5.000.000

5

25

150

5.000.000

6

26

150

5.000.000

7

27

150

5.000.000

8

28

150

5.000.000

9

29

150

5.000.000

10

30

150

5.000.000

11

31

150

5.000.000

12

32

150

5.000.000

13

33

150

5.000.000

14

34

150

5.000.000

15

35

150

5.000.000

16

36

150

5.000.000

17

37

150

5.000.000

18

38

150

5.000.000

19

39

150

5.000.000

20

40

150

5.000.000

21

41

150

5.000.000

22

42

150

5.000.000

23

43

150

5.000.000

24

44

160

5.000.000

25

45

145

5.500.000

2. Khu vực ngã tư chợ Huy Bắc

1

1

76

3.600.000

2

2

68

3.800.000

3

3

75

3.600.000

4

4

75

3.600.000

5

5

75

3.600.000

6

6

75

4.200.000

3. Khu vực công viên 2/9

1

82

200

4.000.000

2

135

200

8.000.000

II. Thị trấn Phù Yên

1. Khu trụ sở BQL đề án 1460 (Cũ)

1

542

316

14.300.000

2. Khu trụ sở BQL dự án đầu tư và xây dựng (Cũ)

1

569

793

8.200.000

III. Xã Quang Huy

1. Khu vực hồ Noong Bua (Công viên 18/10)

1

7-4

75

3.000.000

2

12-4

75

3.000.000

2. Khu vực Đông Phù Yên

1

25

112

2.700.000

IV. Xã Mường Cơi

Khu vực gần chợ và trụ sở xã Mường Cơi

1

3

158

1.100.000

2

4

146

1.100.000

3

10

125

1.100.000

4

11

130

1.100.000

5

22

150

1.500.000

6

23

150

1.500.000

7

24

160

1.700.000

8

25

193

1.200.000

9

26

143

1.200.000

10

27

92

1.200.000

11

28

210

1.500.000

12

29

200

1.500.000

V. Xã Gia Phù

1. Khu vực đường mới (Đoạn 1)

1

1 - 1

100

3.000.000

2

1 - 2

63,7

4.000.000

2. Khu vực đường mới (Đoạn 2)

1

25

134

1.700.000

2

26

132

1.700.000

3

27

131

1.700.000

4

28

130

1.700.000

5

29

129

1.700.000

6

30

128

1.700.000

7

31

127

1.700.000

8

32

125

1.700.000

9

33

124

1.700.000

10

34

123

1.700.000

11

35

122

1.700.000

12

36

121

1.700.000

13

37

120

1.700.000

14

38

118

1.700.000

15

39

117

1.700.000

16

40

116

1.700.000

17

41

115

1.700.000

18

42

114

1.700.000

3. Khu vực chợ trung tâm xã

1

11 - 1

60

4.500.000

2

12 - 1

90

4.500.000

3

8 - 1

190

4.500.000

4

8 - 2

100

4.000.000

4. Khu vực cổng trụ sở xã

1

1

100

4.500.000

5. Khu vực Ngã ba xã Gia Phù

1

7

90

2.000.000

2

8

90

2.000.000

Điều 2. Mức giá nêu tại Điều 1 Quyết định này là giá sàn để tổ chức đấu giáquyền sử dụng đất đối với giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Điều 3. Giao UBND huyện Phù Yên thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm đấu giátỉnh để tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải