CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 226/TTr-CP ngày 24/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONGKONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyếtđnhs1553/QĐ-CTN ngày 11tháng7năm2014 ca Chtchnưc)

1. Vũ Thị Bích Thảo, sinh ngày 16/11/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: G/F, 20 Sum Long Village, Tseng Lan Shui, Sai Kung
Giới tính: Nữ
2. Nguyễn Thị Thu Dung, sinh ngày 11/8/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 1/F, 7A Wing On St., Peng Chau
Giới tính: Nữ
3. Trần Thị Xuân, sinh ngày 27/4/1983 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Flat A, 36/F , Tower 2, Central Park Towers, Yuen Long, NT
Giới tính: Nữ
4. Lê Thị Hoàn, sinh ngày 12/02/1978 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat 3424, 34/F , Hang Lai House, Cheung Hang Estate, Tsing Yi
Giới tính: Nữ
5. Đinh Thị Yêu, sinh ngày 02/02/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat 1017, Sauho House, Sau Mau Ping (South) Estate
Giới tính: Nữ
6. Lê Thị Xuân, sinh ngày 14/6/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 416 Choi Hay House, Choi Fook Estate, Ngau Tau Kok, KLN
Giới tính: Nữ
7. Ngô Vũ Hồng Vy, sinh ngày 18/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Flat 1531, 15/F , Lok ShanHouse, Chung Shan Estate, Tsuen Wan, NT
Giới tính: Nữ
8. Vũ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24/4/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: RM 3812, Tin Lai House, Tin Wan Estate, Aberdeen
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 26/11/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 12/F , Block Q, Horewell house, 175 Hip Wo Street, Kwun Tong, KLN
Giới tính: Nữ
10. Đỗ Thị Thùy Dung, sinh ngày 18/3/1980 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Rm 802, Lung Cheong House, Lower Wong Tai Sin EST, Kowloon
Giới tính: Nữ
11. Lương Ngọc Mi, sinh ngày 16/7/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Fl F, 28/F , Blk 2, Venice Gardens, Tuen Mun, NT
Giới tính: Nữ
12. Hà Thị Huyền, sinh ngày 16/01/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Fl d, 12/F , Klk 18, Manhatan Heights, HK Garden, 100 Castle Peak Rd, Tsing Lung Tau, NT
Giới tính: Nữ
13. Hà Hương, sinh ngày 09/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Rm O, 29/F ,Blk 2,Luen San Square66 Rua Nova Do Patane.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?