UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định 734/TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách; Thông tư liên tịch số 52 ngày 14/01/1998 của Liên Bộ: Bộ Tư pháp - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 253/TT-TP ngày 01/7/1998 của Giám đốc Sở Tư pháp và đề nghị của Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng.

  • Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước thành phố.
  • Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 52 ngày 14/01/1998 của Liên Bộ: Bộ Tư pháp - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
  • Tổ chức bộ máy của Trung tâm có Giám đốc và một số cán bộ chuyên môn giúp việc. Giám đốc Trung tâm do UBND thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền Thành phố. Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp do UBND thành phố giao hàng năm. Trước mắt, năm 1998 tạm giao 03 biên chế.

Điều 2. Quy định trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước theo quy định tại Điều 1; chỉ đạo Trung tâm xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động trình UBND thành phố phê duyệt.

- Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp về việc cấp kinh phí trang bị ban đầu, kinh phí hoạt động thường xuyên đảm bảo Trung tâm hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc Sở xây dựng thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan đề xuất việc bố trí trụ sở làm việc của Trung tâm để sớm đi vào hoạt động.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn hòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng