ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1554/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ GIÁ DỊCH VỤ CHỤP CT SCANER TRONG CÁCCƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTCngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính, ban hành mức tối đa khung giámột số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củaNhà nước (Thông tư liên tịch số 04);

Căn cứ Công văn số 2210/BYT-KH-TCngày 16/4/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ;

Căn cứ Công văn số 2050/BYT-KHTCngày 11/4/2013 của Bộ Y tế về việc một số vướng mắc trong triển khai Thông tưliên tịch số 04;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông, quy định mức giá một sốdịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nướctrên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh Đắk Nông, về việc sửa đổi giá mộtsố dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông, quy định mức giá một số dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàntỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBNDngày 22/08/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố mức giá một số dịch vụkhám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địabàn tỉnh (Quyết định 1060);

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBNDngày 20/01/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh mức giá một số dịchvụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1060;

Xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh ĐắkNông tại Tờ trình số 84/TT-SYT ngày 05/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tạmthời mức giá một số dịch vụ chụp CT Scaner trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhcủa Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này là cơsở pháp lý để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở y tế có triển khaidịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thu củangười bệnh và thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Các nội dung khác không đề cập trongQuyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 củaUBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhtrong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh và Quyếtđịnh số 156/QĐ- UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnhmức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số1060.

Điều 3.Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan xây dựng mức giá chính thức cho các dịch vụ nêu trên phùhợp với điều kiện thực tế của địa phương và đảm bảo các quy định về giá dịch vụy tế hiện hành; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo trình tự quy định vàhướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1428/BTC-QLG ngày 08/10/2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tàichính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kýban hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh,
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, VHXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc Lệ

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỨCGIÁ CÁC DỊCH VỤ CHỤP CT SCANER TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên dịch vụ

Mức giá theo Thông tư 04

Mức thu theo QĐ 156/QĐ- UBND

Mức giá ban hành tạm thời

Ghi chú

1

Chụp CT Scaner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500.000

0

500.000

2

Chụp CT Scaner đến 32 dãy (đã bao gồm thuốc cản quang)

870.000

0

870.000

3

Chụp CT Scaner 64 dãy đến 128 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

0

0

1.658.000

4

Chụp CT Scaner 64 dãy đến 128 dãy (đã bao gồm thuốc cản quang)

2.130.000

0

2.040.000

5

Chụp CT Scaner từ 256 dãy trở lên (chưa bao gồm thuốc cản quang)

0

0

3.225.000

6

Chụp CT Scaner từ 256 dãy trở lên (đã bao gồm thuốc cản quang)

3.400.000

650.000

3.400.000

Mức giá điều chỉnh