CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
Số:1555/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 227/TTr-CP ngày 24/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyếtđnhs1555/QĐ-CTN ngày 11tháng7năm2014 ca Chtchnưc)

1. Nguyễn Thị An, sinh ngày 16/9/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 301, 9 Sinbi-ro 3-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
2. Trương Thị Gấm, sinh ngày 18/01/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 23 Doekdongnam 2-gil, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
3. Nguyễn Thị Thuyến, sinh ngày 13/3/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: # 380-950 5 Dongchon-4gil, Chungju-si, Chungcheongnam
Giới tính: Nữ
4. Võ Thị Cà Muội, sinh ngày 13/10/1984 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 48 Yul-ri Cheongni-myeon Sangju-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
5. Lê Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 09/3/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 413 Sangjeong-ri, Donghae-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
6. Đỗ Trung Hiếu, sinh ngày 24/11/1991 tại Thái Bình
Hiện trú tại: # 103, Joongshimsangga-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nam
7. Trịnh Thị Diễm, sinh ngày 23/9/1981 tại Bến Tre
Hiện trú tại: # (Adong-dong), Tongilro 575beon-gil, 29Paju-si, Gyeonggi
Giới tính: Nữ
8. Trần Thị Yến Loan, sinh ngày 03/12/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: # 8-13 Sindorim-ro 11-gil, Guro, Seoul
Giới tính: Nữ
9. Lê Thị Thanh Thắm, sinh ngày 10/6/1977 tại Quảng Nam
Hiện trú tại: # 29 Hannaru-ro, 124beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon-si
Giới tính: Nữ
10. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 10/10/1987 tại An Giang
Hiện trú tại: # 121, Jinwolmyeon Sapyeong 1-gil, Gwangyang-si, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
11. Lê Thị Đảm, sinh ngày 15/08/1985 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: # 245-0 Gwangdo-myeon, Udong 1-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?