ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1555/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆNCÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạonâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 231/TTr-SVHTTDL ngày 10/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề ánkiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đìnhcác cấp đến năm 2020 (có Kế hoạch số 85/KH-SVHTTDL ngày 09/10/2014 của Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt; thường xuyêntheo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành liên quan (VIC);
- UBND các huyện, thành phố (VIC);
- Cổng TTĐT, Công báo;
- LĐVP UBND tỉnh (H.Hùng);
- VXT;
- Lưu: VT, L19/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆNTOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁCCẤP ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạonâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm2020;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạchthực hiện Đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiệncông tác gia đình các cấp đến năm 2020”, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀÁN

1. Mục tiêu chung

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ,công chức thực hiện công tác gia đình cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mạng lướicộng tác viên gia đình ở ấp, khóm nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triểngia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2015: Củng cố đội ngũ cán bộ, công chứcthực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác gia đình; hoàn thành việc xâydựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên gia đình ở cơ sở theo hướng sử dụngmạng lưới cộng tác viên hiện có.

- Đến năm 2016: 50% cán bộ, công chức thực hiệncông tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được thamgia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tácgia đình.

- Năm 2017-2019: mỗi năm tăng 15% số lượng cán bộ,công chức thực hiện công tác gia đình các cấp các ngành và mạng lưới cộng tácviên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lựcthực hiện công tác gia đình.

- Đến năm 2020 có trên 95% đội ngũ cán bộ, côngchức thực hiện công tác gia đình trong tỉnh và mạng lưới cộng tác viên cơ sởđược nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia cácchương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.

II. NỘI DUNG, GIẢIPHÁP

1. Củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiệncông tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơquan chủ trì các Đề án của Chính phủ, các Sở, ngành cấp tỉnh như: Hội liên hiệpphụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình, Thanh tra tỉnh…, đảmbảo triển khai đồng bộ các hoạt động và kịp thời sơ, tổng kết theo quy định. Đồngthời hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giai đoạn và hàng nămtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa vàThông tin cấp huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác gia đình cùng cấp tổ chứctừ 02 đến 03 cuộc hội nghị triển khai đầy đủ nội dung các văn bản Quy phạm phápluật Quốc hội thông qua. Trong đó, đặc biệt chú ý tổ chức triển khai các luậtnhư: Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân vàgia đình;

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấnnghiệp vụ công tác gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địabàn trọng điểm, phục vụ tốt việc triển khai thực hiện Đề án ban hành kèm theoQuyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát, xây dựng và phát triển mạng lưới cộngtác viên cơ sở;

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡngkinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình cấp xã vàmạng lưới cộng tác viên cơ sở;

- Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại nguồn nhânlực làm công tác gia đình trong tỉnh theo nhóm đối tượng, cấp quản lý và trìnhđộ hiện nay; đề xuất biện pháp củng cố, kiện toàn, bổ sung nhân tố mới; chỉ đạoxây dựng mạng lưới báo cáo viên theo ngành, theo các nhóm đối tượng; ban hànhQuy chế báo cáo viên và tuyên truyền viên theo hướng phân cấp quản lý; tăngcường bồi dưỡng kiến thức gia đình và kỹ năng nghiệp vụ gia đình, đảm bảo pháthuy tốt năng lực, sở trường, từng bước có đội ngũ nòng cốt làm công tác giađình mạnh từ tỉnh đến cơ sở;

- Lập chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các Sở,ban, ngành, các cấp trong quản lý, tổ chức hoạt động và đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình theo định kỳ, theo phân cấp quản lý.

2. Đào tạo, nângcao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp vàmạng lưới cộng tác viên cơ sở

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đìnhcấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ làm công tác gia đình các cấp; lực lượng báo cáoviên, tuyên truyền viên các cấp; hướng dẫn hoạt động công tác gia đình của Ủyban nhân dân cấp xã; rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từtỉnh đến cơ sở, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đề xuấtban hành các chính sách phù hợp. Hoàn thiện chương trình và tổ chức bồi dưỡngnghiệp vụ nâng cao trình độ cho lực lượng báo cáo viên công tác gia đình cáccấp;

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nhu cầu và địnhhướng đào tạo đội ngũ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiệncông tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở;

- Thí điểm đào tạo chuyên ngành quản lý Nhà nước vềcông tác gia đình trong trường Trung cấp thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Dulịch;

- Tổ chức mô hình điểm đào tạo, bồi dưỡng nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp vàmạng lưới cộng tác viên cơ sở;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Văn hóavà Thông tin cấp huyện thực hiện tốt chức năng thường trực tham mưu cho Ban chỉđạo công tác gia đình cùng cấp trong việc thực hiện các hoạt động của Ban chỉđạo; chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân trong việc xây dựng, củng cố và nâng chấtnguồn nhân lực làm công tác gia đình ở cơ sở; kịp thời đề xuất những chủtrương, giải pháp chỉ đạo, nhằm nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệpvụ công tác gia đình; tranh thủ kinh phí, nguồn lực đáp ứng ngày càng cao vàthu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia công tác gia đình;

- Cử cán bộ làm công tác gia đình tham dự cácchương trình đào tạo, bồi dưỡng về công tác gia đình do Trung ương tổ chức; cógiải pháp cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng vàxây dựng nguồn nhân lực cho công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở ổn định và cóchất lượng.

IV. KINH PHÍ TRIỂNKHAI THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách Nhànước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Sở, Ban,ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiệnhành.

2. Kinh phí vận động từ các nguồn lực xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và đoànthể xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện và hướng dẫn triển khai thựchiện kế hoạch;

- Xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện các nhiệmvụ theo phần II của Kế hoạch này;

- Tổng hợp kế hoạch hàng năm, thống nhất với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch trênphạm vi toàn tỉnh Cà Mau;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liênquan thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kếhoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Nội Vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các Sở, ngành có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn kiện toàn tổ chức,bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên gia đìnhcơ sở.

3. Sở Giáo dục vàĐào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch biên soạn nội dung chương trình triển khai, thực hiện đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình trong trường Trung cấp Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Cà Mau dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm tùy theotình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương và khả năng cân đối ngân sáchtrình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

5. Các Sở, ban,ngành tỉnh liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành và theo lĩnh vựcchuyên môn các nội dung của công tác gia đình; xây dựng kế hoạch và lồng ghépcác nguồn lực, các chương trình, có liên quan đến công tác gia đình nhằm thựchiện có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Cà Mau

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đềán theo phân cấp quản lý;

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tăngcường nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình, ưu tiênxây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên về công tác gia đình cơ sở;

- Phân bổ ngân sách địa phương đảm bảo hàng nămhoạt động có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổchức thực hiện kế hoạch tại địa bàn quản lý;

- Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện kếhoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiện toàn,đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấpđến năm 2020”./.