ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1555/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈĐẠO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TỈNHBÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Quy hoạchphát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày29/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnhBình Phước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 1983/TTr-SGDĐT ngày 22/7/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 1153/TTr-SNV ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch pháttriển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước (sau đây gọitắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT -Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT- Phó Trưởng ban;

4. Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ -Ủy viên;

5. Ông Trần Văn Mi - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủyviên.

Ban Chỉ đạo có Tổ Giúp việc gồm các ông, bà cótên sau:

1. Ông Hồ Trọng Đường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT -Tổ trưởng;

2. Ông Lê Bá Nam - TP. Kế hoạch - TC, Sở GD&ĐT -Tổ phó;

3. Ông Phạm Hồng Thắng - TP. Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT- Tổ phó;

4. Ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng, Sở GD&ĐT- Tổ viên;

5. Ông Hồ Hải Thạch - TP. Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT- Tổ viên;

6. Ông Trần Văn Thường - TP. Giáo dục Tiểu học, SởGD&ĐT - Tổ viên;

7. Bà Vũ Thị Kim Huệ - PTP. Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT- Tổ viên;

8. Ông Võ Duy Linh - PTP. Giáo dục thường xuyên -CN, Sở GD&ĐT - Tổ viên;

9. Bà Phan Thị Mỹ Quan - Chánh Thanh tra, Sở GD&ĐT- Tổ viên;

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc - Chủ tịch Công đoànngành giáo dục - Tổ viên;

11. Ông Nguyễn Văn Khỏe - TP. Giáo dục & Đàotạo thị xã Đồng Xoài - Tổ viên;

12. Ông Lã Quốc Tuấn - TP. Giáo dục & Đào tạohuyện Đồng Phú - Tổ viên;

13. Ông Nguyễn Tuấn Anh - PTP. Giáo dục & Đàotạo huyện Bù Đăng - Tổ viên;

14. Ông Lê Văn Khiêm - TP. Giáo dục & Đào tạohuyện Lộc Ninh - Tổ viên;

15. Bà Mạc Thị Thanh Bình - TP. Giáo dục & Đàotạo huyện Chơn Thành - Tổ viên;

16. Bà Trần Thị Mỹ Thành - TP. Giáo dục & Đàotạo thị xã Bình Long - Tổ viên;

17. Ông Lê Duy Trực - TP. Giáo dục & Đào tạohuyện Bù Đốp - Tổ viên;

18. Ông Dương Viết Hải - TP. Giáo dục & Đào tạohuyện Bù Gia Mập - Tổ viên;

19. Ông Nguyễn Trung - TP. Giáo dục & Đào tạohuyện Hớn Quản - Tổ viên;

20. Ông Dương Thủy Vân - TP. Giáo dục & Đào tạothị xã Phước Long - Tổ viên;

21. Ông Lê Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường CĐSPBình Phước - Tổ viên;

22. Ông Trịnh Văn Nam - CV. Phòng Tổ chức cán bộ,Sở GD&ĐT - Tổ viên;

23. Bà Từ Thị Thơ - CV. Văn phòng, Sở GD&ĐT - Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về những giảipháp, cơ chế, chính sách trong việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lựcngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 theo đúng quy định.

2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi,kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong việcphối hợp để thực hiện kế hoạch hàng năm và xử lý những vấn đề liên ngành, liênquan đến việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn2011-2020.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBNDtỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Giáodục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4. Nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo và TổGiúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệmvụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy hoạch pháttriển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, VX;
- Lưu: VT(T-QD171-16/8).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm