THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1556/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC DỰ ÁN “TRANG THIẾT BỊ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ” SỬ DỤNG VỐNVAY CỦA CHÍNH PHỦ PHÁP.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 6273/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Trang thiếtbị Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ” với các nội dung chủ yếu sau:

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố CầnThơ.

- Mục tiêu của Dự án: đầu tư trang thiết bị choBệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ với quy mô 500 giường để nâng cao chấtlượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân đồng bằng sông CửuLong.

- Tổng hạn mức vốn: 22.052.169 Euro, trong đó vốnvay ODA của Chính phủ Pháp là 19.560.700 Euro.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2013 - 2014.

- Cơ chế tài chính: ngân sách nhà nước cho vay lạimột phần vốn vay ODA. Vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ bố trítừ ngân sách hàng năm của thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố CầnThơ:

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng trong kếhoạch hàng năm ngân sách địa phương để bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ.

- Hoàn thiện và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khảthi của Dự án, trong đó làm rõ phương án thu hồi vốn để trả nợ đối với phần vốnvay.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ các điều kiện vềnhân lực, cơ sở vật chất để tiếp nhận và đưa các trang thiết bị y tế vào sửdụng, bảo đảm hiệu quả đầu tư của Dự án.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, Y tế, NG;
- UBND TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng