ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆTKHÓ KHĂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2014-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côikhông nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị ảnhhưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 183/TTr-LĐTBXH ngày 25/9/2013 và ý kiếncủa Sở Tài chính tại Công văn số 1810/STC-HCSN ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchthực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộngđồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014-2020 (kèm theo Kế hoạch số 52/KH-LĐTBXH ngày 25/9/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Điều 2. Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chứctriển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- Cổng TTĐT;
- Trung tâm Công báo - TH;
- VXT;
- Lưu: VT, Mi41/10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải