ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG CỨUHỘ, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SINH VẬT THUỘC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủngày 24/12/2010 về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thihành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức vàquản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày27/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lýcác hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiênnhiên;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ /BNN-KL ngày05/08/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề ánvề chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặcdụng Việt Nam, giai đoạn 2008 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày18/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BanQuản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốcgia Bù Gia Mập tại Tờ trình số 252/TTr-BQLVQG ngày 17/7/2013 và Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 1122/TTr-SNV ngày 07/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Cứu hộ, bảo tồn vàphát triển sinh vật (sau đây gọi tắt là Phòng) thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia BùGia Mập (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý có trách nhiệmquy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Phòng có Trưởng phòng và từ một (01) đến hai(02) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Các chức danh Trưởng phòng và PhóTrưởng phòng do Giám đốc Ban Quản lýbổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấpthẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành đãđược UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật;

2. Biên chế của Phòng là biên chế sự nghiệp nằmtrong tổng số biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT (T-QD175).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm