UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, QUYTRÌNH XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Thực hiện: Công văn số 5425/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 8 năm2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thànhthuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Công văn số 162-CV/BCĐTB ngày 03tháng 10 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc thí điểm tuyển sinh và đàotạo theo nhu cầu các tỉnh trong Vùng;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 147/TTr-GDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Tiêu chí, quytrình xét tuyển đào tạonguồn nhân lực giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chứctriển khai thực hiện và tham mưu cho Hộiđồng tuyển sinh tỉnh thực hiện Tiêu chí, quy trình xét tuyển đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn2013 - 2015 phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở:Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.22.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO NGUỒNNHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TỈNH SƠN LA
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Sơn La)

I. PHẠM VI XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển cử cán bộ, công chức, viên chứccông tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia dự thi tuyểntrình độ thạc sỹ, tiến sỹ theo chỉ tiêu kếhoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.

2. Xét tuyển học sinh tỉnh Sơn La đi đào tạo cao đẳng, đạihọc theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vựcTây Bắc.

3. Xét tuyển học sinh tỉnh Sơn La đi đào tạo theo chế độ cửtuyển của Chính phủ.

II. TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ theo chỉ tiêu kế hoạchđào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc:

a) Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh:

- Căn cứ nhu cầu đào tạo, trước ngày 15 tháng 01 hàng năm,các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vịgửi văn bản đăng ký chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, trình độ đào tạo, cơsở đào tạo) về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 -2020, Kế hoạch tổng thể đào tạo nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2015 vànhu cầu đào tạo của các cơ quan, đơn vị, trước ngày 01 tháng 02 của năm tuyểnsinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đăng ký chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ theo kế hoạch đàotạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.

b) Tiêu chí xét tuyển:

Người tham dự xét tuyển đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau:

- Đảm bảo điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ, tiếnsỹ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có hộ khẩu thường trú ở Sơn La, hiện đang công tác trongcác cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La, được cơ quan, đơn vị có vănbản đăng ký và cử tham gia dự tuyển.

- Được cơ quan quản lý nhân sự, chính quyền địa phương nơicư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

- Đăng ký chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạonguồn nhân lực của tỉnh.

- Có cam kết về tỉnh Sơn La công tác sau khi tốt nghiệptrong thời gian tối thiểu là 07 năm đối với trình độ thạc sỹ và 05 năm đối vớitrình độ tiến sỹ.

c) Quy trình xét tuyển:

- Trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hàng nămvà thông báo của các cơ sở đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyểnsinh, hướng dẫn thủ tục hồ sơ được quy định tại Quy chế đào tạo tiến sỹ, thạcsỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóngtrên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện,thành phố thông báo, tiếp nhận đơn xin đi đào tạo và hồ sơ của các cá nhân đăngký dự tuyển, có công văn, và hồ sơ theo quy định gửi Hội đồng tuyển sinh củatỉnh qua Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tuyển cử tham dự kỳ thi.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thẩm định hồ sơ; lập danh sách và chuẩnbị các loại văn bản liên quan theo quy định tuyển sinh trình Hội đồng tuyểnsinh tỉnh xét chọn.

- Hội đồng tuyển sinh tỉnh căn cứ vào các quy định về tuyểnsinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu được giao vànhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xét chọn và quyết định phê duyệt danhsách cử đi dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ.

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách của Chủ tịch Hộiđồng tuyển sinh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đã được Hội đồngtuyển sinh tỉnh xét duyệt gửi các cơ sở đào tạo.

2. Xét tuyển đào tạo cao đẳng, đại học theo chỉ tiêu kếhoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc

a) Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh:

Căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch tổng thể đào tạo nhân lực tỉnh Sơn Lagiai đoạn 2013 - 2015 và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, trướcngày 01 tháng 02 của năm tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBNDtỉnh có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đăng ký chỉtiêu đào tạo trình độ đạihọc, cao đẳng theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vựcTây Bắc.

b) Tiêu chí xét tuyển:

Người tham dự xét tuyển đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau:

- Đã dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy do BộGiáo dục và Đào tạo tổ chức (ngay trong năm xét tuyển), đạt điểm sàn trởlên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạovà đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

- Có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Sơn La từ 36 tháng trở lên kểtừ thời điểm nộp hồ sơ dự xét tuyển trở về trước.

- Có nguyện vọng học và cam kết sau khi tốt nghiệp trở vềtỉnh Sơn La công tác trong thời gian là tối thiểu 07 năm.

- Có cam kết chi trả toàn bộ kinh phí đào tạo nếu trúngtuyển và tham gia khoá đào tạo.

c) Quy trình xét tuyển:

- Trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hàng nămvà thông báo của các cơ sở đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyểnsinh, hướng dẫn thủ tục hồ sơ đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trườngtrung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và thông báo rộng rãitrên trang Web của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp nhận hồ sơ của các thí sinhcó đủ điều kiện theo tiêu chí xét tuyển và đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh củacơ sở đào tạo; thẩm định hồ sơ, lập danh sách và chuẩn bị các loại văn bản liênquan theo quy định tuyển sinh trình Hội đồng tuyển sinh tỉnh xét tuyển.

- Hội đồng tuyển sinh tỉnh căn cứ vào các quy định về tuyểnsinh đào tạo theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vựcTây Bắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tuyển sinh, chỉ tiêu được giao,xét chọn và quyết định phê duyệt danh sách học sinh cử đi đào tạo gửi các cơ sởđào tạo.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách của Chủ tịch Hộiđồng tuyển sinh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đã được Hội đồngtuyển sinh tỉnh xét duyệt gửi các cơ sở đào tạo.

3. Xét tuyển đào tạo theo chế độ cử tuyển

a) Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh:

- Trước ngày 01 tháng 5 của năm trước năm tuyển sinh, căn cứkế hoạch đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực của địa phương, UBND các huyện, thànhphố có văn bản đề xuất, đăng ký chỉ tiêu đào tạo cử tuyển (ngành đào tạo, chỉtiêu đào tạo, trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo) và có kế hoạch bố trí công táccho các chỉ tiêu đăng ký sau khi tốt nghiệp kèm theo gửi về Sở Giáo dục và Đàotạo.

- Trước ngày 15 tháng 5 của năm trước năm tuyển sinh, căn cứQuy hoạch pháttriển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch tổng thể đào tạonhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2015 và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lựccủa các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất,đăng ký chỉ tiêu cử tuyển của tỉnh (có kế hoạch bố trí công tác cho các chỉtiêu đăng ký sau khi tốt nghiệp kèm theo).

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Học sinh thuộc đối tượng cử tuyển và đáp ứng tiêuchuẩn được hưởng chế độ cử tuyển theo quy định của Chính phủ và các Bộ, ngànhTrung ương.

- Học sinh thuộc chỉ tiêu đăng ký đã được UBND cáchuyện, thành phố cam kết bố trí công tác sau khi tốt nghiệp trong kế hoạch củahuyện, thành phố.

c) Quy trình xét tuyển:

- Trên cơ sở chỉ tiêu cử tuyển Bộ Giáo dục và Đào tạogiao hàng năm và đăng ký chỉ tiêu cử tuyển của các huyện, thành phố, Sở Giáodục và Đào tạo tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cử tuyểncho các huyện, thành phố.

- Căn cứ Quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cửtuyển của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh, hướng dẫn thủtục hồ sơ đến UBND các huyện, thành phố, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cáctrường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

- UBND các huyện, thành phố, các Phòng Giáo dục vàĐào tạo, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyênthông báo kịp thời, công khai, rộng rãi các chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩntuyển sinh cử tuyển đến các đối tượng có liên quan.

- UBND huyện, thành phốthànhlập Hội đồng tuyển sinh của huyện, thành phố (Chủ tịch hội đồng là Chủ tịchhoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố; thành viên hội đồng là đại diện cácphòng, ban liên quan).

- Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển đi học cử tuyển tại Hộiđồng tuyển sinh huyện, thành phố.

- Căn cứ chỉ tiêu được giao và các tiêu chuẩn, đốitượng cử tuyển, kế hoạch bố trí công tác sau khi tốt nghiệp, Hội đồng tuyểnsinh huyện, thành phố tổ chức sơ tuyển và lập tờ trình đề nghị Hội đồng tuyểnsinh tỉnh xét tuyển (có danh sách, hồ sơ học sinh và kế hoạch bố trí vị trícông tác sau khi sinh viên tốt nghiệp theo quy định gửi kèm tờ trình).

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm: Nhận hồ sơcử tuyển của các huyện, thành phố; thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tuyểnsinh cử tuyển theo các quy định về tuyển sinh cử tuyển; lập danh sách và tậphợp văn bản liên quan theo quy định tuyển sinh cử tuyển, tham mưu trình Hộiđồng tuyển sinh tỉnh để xét chọn.

- Căn cứ kết quả xét chọn, Hội đồng tuyển sinh tỉnhtrình Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt danh sách chọn cử học sinh của tỉnh đi học theo chế độ cửtuyển.

- Căn cứ Quyết định chọn cử học sinh đi đào tạo theochế độ cử tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ họcsinh cử tuyển về các cơ sở đào tạo./.