ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

TẠMỨNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ MUA DỰ TRỮ HÀNG HÓA THIẾT YẾU PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁPNGỌ 2014

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ kết luận giao ban giữaChủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày05/10/2013; sau khi xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy tại buổi giao ban ngày06/10/2013;

Xét đề nghị của Sở Công Thươngtại Tờ trình số 576/TTr-SCT ngày 25/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm ứng30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh nhàn rỗicho Sở Công Thương để cho một số doanh nghiệp có năng lực và hệ thống phân phốivay với lãi suất bằng 0%, thời hạn cho vay 04 tháng (03 tháng trước Tết Nguyênđán và 01 tháng sau Tết) để thực hiện nhiệm vụ dự trữ một số mặt hàng thiếtyếu, góp phần bình ổn giá cả thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dântrong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Điều 2. Giao cho Sở CôngThương chủ trì, xây dựng danh mục, số lượng hàng hóa dự trữ và có phương ánphân bổ nguồn kinh phí hợp lý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với SởTài chính lựa chọn và ký kết hợp đồng cho các doanh nghiệp có năng lực và hệthống phân phối vay số kinh phí trên để thực hiện nhiệm vụ dự trữ hàng hóa phụcvụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc mua hàng dự trữ,niêm yết giá bán các mặt hàng dự trữ cho nhân dân và thu hồi tiền vay hoàn trảngân sách tỉnh đúng thời hạn.

Giao cho Sở Tài chính tạm ứng sốtiền trên cho Sở Công Thương và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quảnlý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước. Phốihợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc mua hàng dự trữ, niêm yết giábán các mặt hàng dự trữ cho nhân dân và thu hồi tiền vay hoàn trả ngân sáchtỉnh đúng hạn.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnhvà các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo BG, Đài PT&TH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- LĐVP, KT4, TH, TTTH-CB;
- Lưu: VT, TPKT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh