ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 1558 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn,

 lùn xoắn lá hại lúa tỉnh Bình Phước

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 30/2006/CT-TTg ngày 11/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa;

Căn cứ Thông báo số 3590 TB/BNN-VP ngày 23/8/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/2006/CT-TTg ngày 11/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 136/TTr-SNN ngày 31/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Huy Phong : Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban,

2. Ông Phan Văn Đon : PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT - Phó Trưởng Ban Thường trực,

3. Ông Lê Văn Tín : CCT Chi cục BVTV - Phó Trưởng Ban,

4. Ông Trần Ngọc Trai : Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên,

5. Bà Trịnh Thị Nga : Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên,

6. Ông Phạm Văn Hoang : Giám đốc TT Khuyến nông - Thành viên,

7. Ông Nguyễn Văn Thanh : PCT. UBND huyện Đồng Phú - Thành viên,

8. Ông Nguyễn Văn Dũng : PCT. UBND huyện Chơn Thành - Thành viên,

9. Ông Trương Văn Thưa : PCT. UBND huyện Bình Long - Thành viên,

10. Ông Nguyễn Văn Tám : PCT. UBND huyện Lộc Ninh - Thành viên,

11. Ông Lê Đăng Nhật : PCT. UBND huyện Bù Đốp - Thành viên,

12. Ông Nguyễn Văn Cư : PCT. UBND huyện Bù Đăng - Thành viên,

13. Ông Hoàng Văn Lương : PCT. UBND huyện Phước Long - Thành viên,

14. Ông Lý Văn Hùng : PCT UBND thị xã Đồng Xoài – Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa tỉnh Bình Phước có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp chống dịch để ngăn chăn kịp thời sự lây lan của bệnh dịch; tập trung mọi nguồn lực nhằm nhanh chóng khống chế và dập dịch.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng