UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN2007- 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạiCông văn số 1962/GDTrH ngày 17/3/2005 về thực hiện dạy học tiếng nước ngoài; số 6470/BGD &ĐT-GTTrH ngày 07/8/2006 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dụctrung học năm học 2006 - 2007; số 9893/BGD &ĐT-GDTrH ngày 06/9/2006 về hướngdẫn dạy học ngoại ngữ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số 965/SGDĐT ngày 13/8/2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án dạy học ngoại ngữtrong các trường phổ thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2007 - 2015 với các nội dungchủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

- Khắc phục bất hợp lý trong quy hoạch dạy học ngoạingữ hiện tại bằng cách thống nhất tổ chức dạy - học tiếng Anh là ngoại ngữ 1liên thông THCS-THPT trong tỉnh theo tinh thần Luật Giáo dục và chỉ đạo của BộGD & ĐT.

- Từng bước thực hiện việc dạy tự chọn các môn ngoạingữ tiếng Pháp, Trung, Nga, Nhật… nhằm đáp ứng nhu cầu người học và xu hướngtăng cường phát triển dạy - học ngoại ngữ trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện dạy - học ngoại ngữ tiếng Anhcho học sinh các lớp cuối ở bậc tiểu học theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

- Đảm bảo điều kiện giáo viên và cơ sở vật chất theohướng nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học ngoại ngữ nhằm đáp ứng kịp thời nhucầu hội nhập và phát triển kinh tế và xã hội của địa phương và đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2007 - 2010 (3 năm): Hoàn thành việctổ chức dạy tiếng Anh ngoại ngữ 1 (bắt buộc) theo chương trình 7 năm (từ 2007 đến2009). Hoàn thành việc đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên tiếng Pháp còn tuổi học(2007 - 2010). Triển khai dạy tiếng Pháp là môn học tự chọn ở các trường có giáoviên. Thành lập một số trung tâm ngoại ngữ - tin học trong tỉnh.

- Giai đoạn 2011 - 2015 (5 năm): Bêncạnh tiếng Anh là ngoại ngữ 1 (bắt buộc), tiếng Pháp tự chọn, tiếp tục triểnkhai dạy mở rộng các môn ngoại ngữ tự chọn khác như tiếng Nga, Trung, Nhật theonhu cầu học sinh THCS và THPT.

+ Thí điểm dạy song ngữ, dạy một sốmôn khoa học bằng ngoại ngữ ở những trường THPT có cơ sở vật chất và đội ngũ chấtlượng cao.

+ Sau năm 2015 các trường THCS,THPT trong tỉnh sẽ triển khai dạy học 2 ngoại ngữ, trong đó có 1 ngoại ngữtiếng Anh bắt buộc, 1 ngoại ngữ khác tự chọn.

2. Các giải pháp chủ yếu:

a) Quy hoạch lại việc dạy học ngoại ngữ trong cácnhà trường phổ thông trong tỉnh theo hướng:

- Tiếng Anh ngoại ngữ 1 được dạy liên thông hai cấpTHCS và THPT.

- Tiếng Pháp và các ngoại ngữ khác là môn học tựchọn ở các trường phổ thông.

Cụ thể: Từ năm học 2007 - 2008, toàn bộ họcsinh lớp 10 THPT toàn tỉnh học ngoại ngữ 1 là môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp là mônhọc tự chọn ở những trường có điều kiện và học sinh có nhu cầu.

- Tiếp tục dạytiếng Anh tự chọn khối lớp 3 - 4 - 5 ở các trường tiểu học trong tỉnh.

b) Về đội ngũ giáo viên ngoại ngữ:

- Ngay từ năm học 2007 - 2008: Mở lớp đào tạo vănbằng 2 tiếng Anh theo phương thức vừa học vừa làm cho giáo viên tiếng Pháp đangdạy ở các trường học, để các giáo viên này dạy được tiếng Anh. Tỉnh bố trí kinhphí, mở lớp. Người học được hưởng chế độ theo quy định.

- Tuyển dụng vào biên chế ngay trong năm học2007 - 2008 các giáo viên tiếng Pháp (2 giáo viên) đang dạy hợp đồng; tạm dừnghợp đồng giáo viên tiếng Pháp trong các năm tiếp theo.

- Thí điểm đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ 2 tạiTrường CĐSP Hưng Yên để từng bước đáp ứng nguồn giáo viên dạy các môn ngoại ngữtự chọn trong các trường THCS.

- Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tham giabồi dưỡng, tự bồi dưỡng, học nâng cao trình độ với các hình thức đa dạng phù hợp.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các giáo viên tốt nghiệphệ tại chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng đạt văn bằng tương đương vănbằng chính quy nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên ngoại ngữđi tham quan, học tập ở nước ngoài.

c) Đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trangthiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ.

- Giai đoạn 1 (năm 2007 - 2010):

+ Tỉnh đầu tư đảm bảo các trường THCS, THPT có đủmáy cát sét/ máy chạy đĩa chất lượng tốt để phục vụ dạy kỹ năng nghe. Cung cấpđủ kinh phí mua sắm sách tham khảo, băng đĩa, tranh ảnh. Tỉnh đầu tư cho 5 trườngTHPT ở 5 khu vực trung tâm mỗi trường 1 phòng học ngoại ngữ.

+ Tổng kinh phí giai đoạn 1: 2.013 triệu đồng.

- Giai đoạn 2 (năm 2011-2015):

+ Tỉnh đầu tưcho các trường THCS chất lượng cao, các trường THPT còn lại mỗi trường có 1 phònghọc ngoại ngữ, hệ thống máy tính nối mạng cho học sinh sử dụng.

+ Tổng kinh phí giai đoạn 2: 4.350 triệu đồng.

d) Đa dạng hóa, xã hội hóa việc dạy - học ngoại ngữ:

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ trong trường CĐSP đểđáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của trường và của xã hội.

Đẩy mạnh phong trào học nhiều ngoại ngữ, thành lậpcác trung tâm ngoại ngữ tại các đơn vị, tổ chức, các trường chuyên nghiệp trongtỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ cho học sinh và người lao động trên địabàn tỉnh.

Mở rộng môi trường giao tiếp tiếng nước ngoài chogiáo viên, học sinh tỉnh Hưng Yên từ nhiều nguồn khác nhau trong nhà trường,ngoài xã hội.

e) Tăng cường công tác quản lý, tổ chức dạy - họcngoại ngữ:

- Ngay trong nămhọc 2007 - 2008: Rà soát lại chất lượng giáo viên ngoại ngữ: các giáo viên dạytiếng Anh tự chọn ở Tiểu học không đảm bảo yêu cầu giảng dạy sẽ không được tiếptục hợp đồng; giáo viên tiếng Anh THCS, THPT được phân loại để bồi dưỡng.

- Thực hiện tốt kỷ cương nề nếp; tích cực đổi mớiphương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

- Tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khoá như câulạc bộ, sinh hoạt văn nghệ bằng ngoại ngữ, nhằm giúp học sinh học tập hứng thú,có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

- Mời chuyên gia, tình nguyện viên người nước ngoàiđến giảng dạy tại trường THPT Chuyên và các đơn vị có điều kiện.

- Củng cố tổ chức, đầu tư tăng cường trang thiếtbị nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của khoa ngoại ngữ trường CĐSP Hưng Yên;liên kết đào tạo giữa ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên với trường Đại học ChuVăn An và các trường đại học khác trên địa bàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cácsở, ngành liên quan có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án dạy - học ngoạingữ trong các nhà trường phổ thông trong tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá vàtổng hợp kết quả định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tổ chức lớpđào tạo văn bằng 2 cho các giáo viên tiếng Pháp theo phương thức vừa học vừalàm, khai giảng từ tháng 10 năm 2007 tại trường Đại học Chu Văn An.

c) Hướng dẫn trường Cao đẳng sư phạm thực hiện tốtviệc đào tạo bồi dưỡng các loại hình giáo viên ngoại ngữ.

d) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các phòng Giáodục, các trường và các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trongcác nhà trường trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và huyđộng các nguồn lực khác triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; đồng thờiđề xuất chế độ cho giáo viên dạy ngoại ngữ môn tự chọn, trình HĐND, UBND tỉnhxem xét, quyết định.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạohướng dẫn việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ thuộc các đơn vị và tổ chức trên địabàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án dạy học ngoạingữ trong các cơ sở giáo dục đào tạo, trong nhân dân và trong các cấp chínhquyền và đoàn thể xã hội.

b) Chỉ đạo Phòng giáo dục triển khai thực hiện cóhiệu quả Đề án dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc địa bàn quản lý.

c) Định kỳ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đềxuất với tỉnh về chế độ chính sách cho việc tổ chức dạy học ngoại ngữ trong cácnhà trường.

5. Các cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm:

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Đềán dạy học ngoại ngữ thuộc phạm vi cụ thể của nhà trường.

b) Vận động giáo viên ngoại ngữ đi học nâng cao trìnhđộ chuyên môn ngoại ngữ 1, tích cực học ngoại ngữ 2 để tham gia có hiệu quảviệc dạy ngoại ngữ là môn học tự chọn trong các nhà trường hiện nay.

c) Chăm lo các điều kiện để nâng cao chất lượng vàhiệu quả dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường.

d) Thực hiện tổng kết, báo cáo định kỳ với các cơquan quản lý các cấp về tình hình thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong cácnhà trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trườngTrung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cường