ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều và Pháp lệnhphòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 85/TTr-NN-ĐĐ ngày 29/8/2013; Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 242/TTr-SKH ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchtu bổ đê điều thường xuyên năm 2014, với các nội dung như sau:

1. Nội dung và khối lượng thực hiện

1.1. Đắp đê:

- Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phíađồng đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K9+150-K9+780 với vốn đầu tư 1.600triệu đồng

1.2. Kè lát mái đá hộc:

- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng,huyện Yên Dũng đoạn K4+692-K5+000 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

- Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện LụcNam đoạn K7+100-K7+500 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

1.3. Xây dựng mới cống Khuyên đêHữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K1+500, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.

1.4. Kinh phí bồi thường GPMB: 700triệu đồng.

2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000triệu đồng (bảy tỷ đồng)

3. Nguồn vốn: vốn cân đối ngân sáchđịa phương năm 2014.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

4. Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều vàPhòng chống lụt bão tỉnh.

5. Tiến độ thực hiện:

- Lập và trình duyệt dự án: Xongtrước ngày 15/12/2013.

- Triển khai thi công:

+ Làm kè, cống: Xong trước ngày30/4/2014.

+ Đắp đê: Xong trước ngày 31/5/2014.

Điều 2. Chủ đầu tư có tráchnhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý đê điều vàPhòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND các huyện: Yên Dũng, Lục Nam và các cơ quanliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, XD, KT, KTN;
+ Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

KẾ HOẠCH

TUBỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tuyến đê

Chủ đầu tư

Vị trí Km

Khối lượng (m3)

Giải pháp kỹ thuật

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Tổng số

7.000

I

Tu bổ đê

1.600

2

Đắp đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng

Chi cục Đê điều và PCLB

K9+150-K9+780

16.000

Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng

1.600

II

Kè lát mái đá hộc

2.200

1

Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng

Chi cục Đê điều và PCLB

K4+692-K5+000

950

Lát mái đá hộc

1.100

2

Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam

Chi cục Đê điều và PCLB

K7+100-K7+500

950

Lát mái đá hộc

1.100

III

Cống

2.500

1

Xây dựng mới cống Khuyên đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam

Chi cục Đê điều và PCLB

K1+500

Xây dựng mới

2.500

IV

Kinh phí bồi thường GPMB

700