ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNGNÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mớitại Công văn số 55/VPĐP ngày 18/7/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1047/TTr-SNV ngày26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước.

Điều 2. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan, Thành viên Ban Chđạo Chương trình mục tiêuquốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cánhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngàyký.

(Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 1805/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT(T-QD153).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAIĐOẠN 2010 - 2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số1558/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 củaCh tịch UBND tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. BanChỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phướcđược thành lập theo Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (sau đây gọitắt là Ban Chỉ đạo) nhằm giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quảxây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theonguyên tắc tập thể, bàn bạc, thảo luận và triển khai thực hiện các nội dung quyđịnh tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Từng thành viên Ban Chỉ đạochịu trách nhiệm về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vựcđược phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thựchiện.

3. Giúp việc cho Ban Chỉ đạocó Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Vănphòng điều phối) do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệmvụ của Ban Chỉ đạo.

1. Xây dựng Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giaiđoạn 2010-2020 báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy.

2. Quán triệt, phổ biến nộidung kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh BìnhPhước đến năm 2020.

3. Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc,hưng dẫn việc thực hiện các nội dung kế hoạch, Chươngtrình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Phướcđến năm 2020.

5. Xây dựng các giải pháp, cơchế chính sách để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàntỉnh.

6. Sơ kết, tổng kết, đánh giáviệc thực hiện các mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo nhân rộnggiai đoạn tiếp theo.

7. Thmđịnh, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của cấp huyện, trình Chủtịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận; tham mưu UBND tỉnh trình Ban Chỉđạo nông thôn mới Trung ương xét công nhận huyện, tỉnh đạt chun nông thôn mới.

Điều 4. Nhiệmvụ của Văn phòng điều phối.

Văn phòng điều phối có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí đảmbảo cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp kếhoạch các huyện, thị xã để tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm của toàn tỉnh.

- Làm nhiệm vụ thường trực giúp việcBan Chỉ đạo; tổng hp kịp thời cácbáo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện Chương trình của huyện, thị xã;các sở, ban, ngành và đoàn thể; đề xuất với Ban Chỉ đạo giải quyết các côngviệc định kỳ và đột xuất thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo giữahai kỳ họp nhằm xử lý các tồn tại, vướng mắc kịp thời, chuẩn bị các nội dungbáo cáo liên quan đến xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của cơ quan Trungương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm xử lý các tồntại, vướng mắc kịp thời.

- Chuẩn bị đầy đủ văn bản báo cáo tạicác cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.

- Hướng dẫn các địa phương thành lậpBan Chỉ đạo huyện, thị xã và Ban Quản lý đề án xây dựng nông thôn mới xã; hướngdẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Quản lý đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 5. Cácthành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy cơ quan để thực hiện nhiệm vụ theosự phân công như sau.

1. Chủ tịch UBND tỉnh - TrưởngBan Chỉ đạo (sau đây gọi là Trưởng ban).

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệmtoàn diện trước Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về hoạtđộng của Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo vàđiều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của BanChỉ đạo.

2. Phó Chủ tịch Thường trựcUBND tỉnh - Phó trưởng Ban Thường trực:

- Giúp trưởng Ban Chỉ đạo điều hànhcông việc của Ban Chỉ đạo khi được Trưng Ban Chỉ đạo ủyquyền.

- Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng điềuphối thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của Ban Chỉ đạotrên địa bàn tỉnh.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Phó trưởng Ban.

Giúp trưởng Ban Chỉ đạo thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các lĩnh vực phụ trách.

4. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn - Phó trưởng Ban.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới tỉnh, đề án, dự án,... về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quảnlý nhà nước ngành phụ trách; chỉ đạo, kim tra và giám sátviệc thực hiện đảm bảo các tiêu chí số 3, 13 và mục 17.1 thuộctiêu chí 17 của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp và pháttriển nông thôn.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Phú.

5. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - ủy viên thường trực:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kếhoạch về nhu cầu vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn sự nghiệp hàngnăm để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho côngtác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, kinh phí hoạt động của Ban Chỉđạo, thực hiện huy động, lng ghép các chương trình, dựán,... kết hp kêu gọi, thu hút cácngun lực và đề xuất kế hoạch phân bổ vốn đầu tư theo tiếnđộ thực hiện của kế hoạch.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện đảm bảo mục 1.2 thuộc tiêu chí số 1 của bộ tiêuchí nông thôn mi tỉnh Bình Phước.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu,đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quảxây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hớn Quản.

6. Lãnh đạo S Tài chính - y viên thường trực:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tưtham mưu Ban Chỉ đạo bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác chỉ đạo, thựchiện các nội dung của quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo việc cấp phát kinh phí thựchiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiến độ và kếhoạch vốn được bố trí; chỉ đạo quản lý chặt chẽ hướng dẫn quản lý vốn, thanhtoán, quyết toán nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mớitheo quy định.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Bình Long.

7. Lãnh đạo Sở Xây dựng - Ủyviên thường trực:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới của cp xã.

- Chỉ đạo kimtra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, đề án, dự án,... về xâydựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo mục 13 thuộctiêu chí số 1 và tiêu chí số 9 của bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải phápnhằm thực hiện các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng,... thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

- Trực tiếp kiểmtra, giám sát việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Phước Long.

8. Lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểmtra, giám sát việc thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia, kếhoạch, đề án, dự án,... về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụtrách; chỉ đạo đảm bảo các tiêu chí số 10, 11, 12 và phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo đảm bảo mục 14.3 thuộc tiêu chí 14 của bộ tiêu chí nông thôn mớitỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng ban phân công.

9. Lãnh đạo Sở Công Thương - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,... về xây dựng nôngthôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo các tiêu chí số 4 vàsố 7 và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo tiêu chí 13(về tổ hợp tác và hợp tác xã trong thương mại dịch vụ) của bộ tiêu chí nông thônmới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụtrách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chơn Thành.

10. Lãnh đạo Sở Y tế - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,... về xây dựng nôngthôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 15 của Bộtiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnhvực ngành phụ trách đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nôngthôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Gia Mập.

11. Lãnh đạo Sở Giáo dục vàĐào tạo - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,... về xây dựng nôngthôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 5, 14 củabộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Đồng Xoài.

12. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,... về xây dựng nôngthôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo tiêu chí số 6, 16 củabộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng ban phân công.

13. Lãnh đạo Sở Tài nguyên vàMôi trường - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,...về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạo đảm bảo mục1.1 thuộc bộ tiêu chí số 1; mục 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 thuộc bộ tiêu chí số 17của bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Đốp.

14. Lãnh đạo Sở Giao thông vậntải - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,...về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chỉ đạođảm bảo tiêu chí số 2 của bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước và phối hợpvới SNông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo tiêuchí 13 (về tổ hp tác và hợp tác xã trong lĩnh vực vận tải).

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Ninh.

15. Lãnh đạo Sở Thông tin vàTruyền thông - Ủy viên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đán, dựán,... vxây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụtrách; chỉ đạo đảm tiêu chí s8 của bộ tiêu chí nông thônmới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nôngthôn mới.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việcchỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bù Đăng.

16. Lãnh đạo Sở Nội vụ - Ủyviên:

- Chỉ đạo kimtra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,...về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách;chỉ đạo đảm bảo mục 18.1 thuộc tiêu chí số 18 của bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp vànhu cầu đầu tư phát triển về xây dựng nông thôn mới lĩnh vực ngành phụ tráchđảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởngban phân công.

17. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh- Ủy viên:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan hướng dẫn các huyện thực hiện các Chươngtrình, dự án có liên quan do Ban Dân tộc quản lý lồng ghép thực hiện theo cáctiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởngban phân công.

18. Lãnh đạo Ngân hàng Nhànước tỉnh Bình Phước - Ủy viên:

- Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành liên quan và các ngânhàng hướng dẫn các huyện, ban quản lý đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã thựchiện các giải pháp huy động vay vốn để thực hiện các chương trình, đề án, dự ánxây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trong việc tạo điềukiện cho nhân dân vay vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởngban phân công.

19. Lãnh đạo Công an tỉnh - Ủyviên:

Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phongtrào toàn dân “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” lồng ghép với phong trào “Xây dựng nôngthôn mới”; nghiên cứu, đề xuất việc ban hành nội quy, quy ước làng, xóm vtrật tự, an ninh; phòng, chng các tệ nạn xãhội và các hủ tục lạc hậu. Chỉ đạo đảm bảo tiêu chí s19của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

20. Lãnh đạo Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh - Ủy viên:

- Tham gia chỉ đạo, kiểm tra và giámsát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,... về xâydựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông; phối hợp với các sở,ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phươngtiện thông tin đại chúng trong lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởngban phân công.

21. Lãnh đạo Báo Bình Phước -Ủy viên:

- Tham gia chỉ đạo, kiểm tra và giámsát việc thực hiện các nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,... vxây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông;phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan thựchiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong lĩnhvực phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởngban phân công.

22. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội(Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn):

Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xãhội các cấp phối hp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyêntruyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham giathực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trênđịa bàn tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởngban phân công.

23. Ủy viên là Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã:

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện,thị xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện), trực tiếp điều hành Ban Chỉđạo cấp huyện thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp huyện.

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát, kiểm tracác Ban Quản lý đề án cấp xã về thực hiện đề án nông thôn mới các xã thuộchuyện.

- Huy động các nguồn lực từ ngân sáchhuyện để thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch đượcduyệt.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNGTÁC

Điều 6. Chếđộ hội họp.

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3tháng 1 lần; trường hợp cần thiết Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trưởng ban quyết định mờithêm các đại biểu không thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự các cuộc họp của Ban Chỉđạo.

3. Các phiên họp của Ban Chỉđạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 3ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầyđủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

4. Kếtluận của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực (khi được ủy quyền) được thông báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện,thị xã bằng Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 7. Chếđộ thông tin báo cáo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụđược phân công định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và năm và những báo cáođột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

- Văn phòng điều phối chịu tráchnhiệm tập hp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên toàn tỉnh theo định kỳ hàngtháng, quý, 6 tháng, năm cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh,Ban Chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan.

Điều 8. Mốiquan hệ công tác.

- Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉđạo trực tiếp của UBND tỉnh.

- Quan hệ công tác của Ban Chỉ đạovới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chứcchính trị, xã hội là mối quan hệ phối hp.

- Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểmtra, giám sát các s, ngành, UBND các huyện, thị xã về việcthực hiện nội dung về xây dựng nông thôn mi.

Điều 9. Quy định về sử dụng con dấu trong điều hành.

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban làChủ tịch UBND tỉnh khi ký, đóng dấu các văn bản của Ban Chỉ đạo thì sử dụng condấu của UBND tỉnh.

- Phó trưởng Ban là Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các y viên sử dụng condấu của đơn vị mình khi ký, đóng dấu các văn bản do Ban Chỉ đạo phân công.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Cácthành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổchức thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Vănphòng điều phối Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế,tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Trưởng ban xem xét, giải quyết.

Điều 15. Trongquá trình hoạt động, nếu có những nội dung nào trong Quychế hoạt động của Ban Chỉ đạo cần sửa đổi, bổ sung, các thành viên Ban Chỉ đạolập thời phản ánh cho Văn phòng điều phối để tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo thảo luận, thống nhất trình Trưởng Ban Chỉ đạo xemxét, quyết định./.