ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 14/2014/TT-BTP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯPHÁP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhândân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CPngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư phápTây Ninh tại Tờ Trình số 1645/TTr-STP ngày 02 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tưpháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNTHÔNG TƯ 14/2014/TT-BTP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ QUY ĐỊNHCHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦACHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND , ngày 11 tháng 7 năm 2014 củaỦy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thihành pháp luật, UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thứccông vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổchức và công dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luậtthường xuyên, toàn diện đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõitình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn; góp phần vào việcthực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh, đưa ra các giải pháp bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh,thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệthống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp phải được thực hiện thường xuyênvà sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, giúp mọingười hiểu rõ những quy định của Thông tư.

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phảiđược thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, thường xuyên, toàn diện, đồngthời có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hànhpháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơnvị liên quan, các cấp trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bảođảm không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ quyềnhạn của cơ quan Nhà nước đã được pháp luật quy định.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Thôngtư s14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/ 2012/NĐ-CP , ngày23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai,phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp và tập huấnnghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho lãnh đạo các sở, ngành, cán bộpháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch, Chánh Văn phòngUBND cấp huyện, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2014

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức Hội nghị triểnkhai, phổ biến, tập huấn Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư phápcho đội ngũ lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã và công chứcTư pháp - Hộ tịch.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III/2014

2. Tuyên truyền, phổ biến Thông tư14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hànhpháp luật

- Các sở, ban, ngành, Ủyban Nhân dân cấp huyện, các cơ quan thông tin đại chúng, theo phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp trong phạm vi địa phương mình quản lý.

- Ủy ban Nhân dân các xã,phường, thị trấn có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biếnThông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp đến đội ngũ cán bộ, côngchức cũng như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, huyđộng sự tham gia của Nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thời gian thực hiện: Dựkiến trong quý III/2014

3. Nội dung theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật

Các sở, ban, ngành tỉnh,Ủy ban Nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã triển khaithực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau:

a) Xem xét đánh giá tìnhhình thi hành pháp luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc banhành văn bản quy phạm pháp luật; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy địnhchi tiết; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết; tình hình đảm bảo cácđiều kiện cho thi hành pháp luật; đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật).

b) Thực hiện các hoạtđộng theo dõi thi hành pháp luật (xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hànhpháp luật; tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểmtra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành phápluật; báo cáo tình hình thi hành pháp luật).

c) Phối hợp và huy độngsự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hànhpháp luật (phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; các hình thức thamgia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; bảođảm sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành phápluật và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tưsố 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, tập huấn nghiệp vụ về theodõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Tham mưu, giúp Ủy banNhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõitình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Hàng năm, trên cơ sởquy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, Sở Tưpháp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công táctheo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó lựa chọn lĩnhvực pháp luật trọng tâm để theo dõi.

d) Theo dõi và báo cáo Ủyban Nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành tỉnh

Phối hợp với Sở Tư phápvà các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạchnày, thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vựcquản lý chuyên ngành.

3. Ủy ban Nhân dân cáchuyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Tưpháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kếhoạch này, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của địa phương mình;

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểmtra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấpxã tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quyđịnh tại Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

c) Bố trí kinh phí và cácđiều kiện bảo đảm khác để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thihành pháp luật trên địa bàn.

4. Đề nghị Viện Kiểm sátNhân dân, Tòa án Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, ĐoànLuật sư tỉnh Tây Ninh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác cóliên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và yêu cầu cụ thể của từng hoạtđộng theo dõi tình hình thi hành pháp luật tổ chức phối hợp thực hiện theo dõithi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị cơ quan Báo TâyNinh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xãhội về tình hình thi hành pháp luật.

6. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnhvà UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai và thực hiện về UBNDtỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp cụ thể như sau:

a) Báo cáo kết quả triểnkhai

Các sở, ban, ngành tỉnhvà UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai Thông tư số14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp chậm nhất đến ngày30/10/2014.

b) Báo cáo kết quả thựchiện

Căn cứ Điều 10 Thông tưsố 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cáchuyện, thành phố báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong các trường hợp sauđây:

- Báo cáo công tác theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật định kỳ hàng năm (trước ngày 01/10 hàng năm).

- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnhvực, địa bàn quản lý; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ,Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp.

- Báo cáo khi phát hiện những vướng mắc, bất cập củacác quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịpthời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội.

- Báo cáo về kết quả xử lý các kiến nghị theo yêu cầucủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

IV. Kinh phí thực hiện

 Kinh phí cho công táctheo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngânsách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng nămcủa cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quyđịnh của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành.

Sở Tài chính, Phòng Tàichính - Kế hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với SởTư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phítổng thể và chi tiết cho từng hoạt động được giao theo Kế hoạch hàng năm và bốtrí kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hànhpháp luật của tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

 Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tưpháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.