UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 342/2006/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNHQUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trìnhsố 180/TTr- SGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Uỷban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn