ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI);

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 488/TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Vp.UBND tỉnh: lãnh đạo và các phòng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo PCI) với cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương.

Điều 2. Ban chỉ đạo PCI là tổ chức hoạt động phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng năm 2020” của tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo PCI

- Ban chỉ đạo PCI làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ đạo PCI.

- Phó Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo PCI chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện Kế hoạch “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng năm 2020” tại đơn vị mình và lĩnh vực được phân công.

- Khi tham dự cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo PCI là ý kiến chính thức của cơ quan mà thành viên đó đang công tác.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo PCI có trách nhiệm:

- Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Ban chỉ đạo PCI, điều phối hoạt động của các sở, ban ngành có liên quan thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên ngành, những vướng mắc của các sở, ban ngành tham gia thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban chỉ đạo PCI; tùy từng cuộc họp cụ thể, xét thấy cần thiết mời thêm lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo PCI và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp.

- Phân công nhiệm vụ các Phó trưởng ban và từng thành viên của Ban chỉ đạo PCI; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCI.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban thường trực:

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo PCI theo sự chỉ đạo của Trưởng ban và chương trình, kế hoạch công tác. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những vấn đề được phân công.

- Tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động và trực tiếp giải quyết các công việc theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo PCI. Tổ chức phối hợp công tác giữa các ủy viên Ban chỉ đạo PCI và đôn đốc các ủy viên thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

- Tiếp nhận thông tin và những ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan để tổng hợp tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đề xuất Trưởng ban những vấn đề cần quan tâm và phương án giải quyết. Được Trưởng ban ủy quyền chủ trì các cuộc họp, làm việc với các ngành, các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo PCI.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo PCI và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao. Truyền đạt ý kiến của Trưởng ban đến các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo PCI.

- Phụ trách cơ quan thường trực Ban chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công việc theo chương trình làm việc, chuẩn bị các nội dung phục vụ quá trình hoạt động Ban chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó trưởng Ban:

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo PCI điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo PCI theo sự chỉ đạo của Trưởng ban và theo chương trình, kế hoạch công tác. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những vấn đề được phân công.

- Truyền đạt ý kiến của Trưởng ban đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo PCI; phụ trách công tác điều phối chung giữa Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo PCI:

- Thực hiện nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo PCI, chịu trách nhiệm về tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện hàng năm Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI tại đơn vị mình và lĩnh vực được phân công.

- Phản ánh đầy đủ ý kiến chính thức của sở, ngành mình về những vấn đề có liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh để tập thể Ban chỉ đạo thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban chỉ đạo PCI đến cơ quan, đơn vị và lĩnh vực phụ trách.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban chỉ đạo PCI và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo PCI.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 8. Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo PCI:

- Thường trực Ban chỉ đạo PCI đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ tại số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Là cơ quan đầu mối, phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo PCI; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý khoản kinh phí do ngân sách cấp cho Ban chỉ đạo PCI hoạt động theo đúng quy định.

Điều 9. Quy định về sử dụng con dấu:

- Trưởng Ban chỉ đạo PCI ký các văn bản của Ban chỉ đạo PCI sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Phó trưởng Ban chỉ đạo PCI ký các văn bản của Ban chỉ đạo PCI sử dụng con dấu của cơ quan công tác.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP CÔNG TÁC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Chế độ làm việc, phối hợp công tác của Ban chỉ đạo PCI:

- Ban chỉ đạo PCI họp định kỳ 06 tháng/01 lần. Khi cần thiết Trưởng ban Ban chỉ đạo PCI sẽ triệu tập cuộc họp bất thường.

- Những vấn đề không cần thiết phải đưa ra tập thể Ban chỉ đạo PCI xem xét giải quyết sẽ được giải quyết thông qua các cuộc hội ý giữa Trưởng ban, Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCI và các thành viên có liên quan.

- Ban chỉ đạo PCI thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo PCI:

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCI tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo PCI hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động; việc quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Các thành viên Ban chỉ đạo PCI có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Thường trực Ban chỉ đạo PCI có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định của Quy chế, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Trưởng ban chỉ đạo PCI xem xét giải quyết.

Điều 14. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.