ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 21 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 144/2004/QĐ-UB NGÀY 31/8/2004 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ MỨC THU TIỀN HỌC PHÍ VÀ ĐÓNG GÓP QUỸ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KỂ TỪ NĂM HỌC 2004-2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ V/v thu và sử dụng học phí ở các cơ sở Giáo dục - Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 81/HĐND ngày 24/8/2004 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh V/v thống nhất quy định về mức thu học phí và đóng góp quỹ xây dựng trường học từ năm học 2004-2005 trở đi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay,điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu tiền học phí và đóng góp quỹ xây dựng trường học kể từ năm học 2004 - 2005 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 144/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi là Quyết định số 144/2004/QĐ-UB) như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 4 của Quyết định số 144/2004/QĐ-UB như sau:

- Miễn học phí cho các đối tượng sau:

+ Học sinh đang học bậc tiểu học;

+ Học sinh có cha mẹ thường trú tại vùng sâu, vùng xa;

+ Học sinh bị tàn tật và khó khăn về kinh tế;

+ Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

+ Học sinh có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng được xếp vào diện hộ đói theo quy định của Nhà nước;

+Học sinh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ.

+ Học sinh thuộc đối tượng tuyển chọn ở các trường dự bị đại học dân tộc, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề cho người tàn tật, trường, trường khuyết tật.

- Giảm học phí cho các đối tượng sau:

+ Giảm 50% học phí cho học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

+ Giảm 50% học phí cho học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của Nhà nước.

+ Giảm 50% học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Học sinh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ.

2. Tại Điều 6 trang 4 của Quyết định số 144/2004/QĐ-UB điều chỉnh thành Điều 7

3. Tại Điều 7 trang 4 của Quyết định số 144/2004/QĐ-UB điều chỉnh thành Điều 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Vị Thanh, các huyện, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ: GD &ĐT- Bộ Tư pháp- Như Điều 3- TT. TU, HĐND tỉnh- Sở Tư pháp- Cục Thuế HGQD\UB\ Muc thu hoc phi bo sung

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Hưng