ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 156/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GỌI THANH NIÊN ĐI LÀM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KINH TẾ QUỐCPHÒNG CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983.
- Căn cứ vào điều 1, 37 và 49 của Luật nghĩa vụ quân sự đã được Quốc hội thôngqua ngày 30-12-1981.
- Xét yêu cầu thực hiện các mục tiêu kinh tế - quốc phòng của thành phố và để tạođiều kiện cho thanh niên thành phố có điều kiện cống hiến vào sự nghiệp xây dựngvà bảo vệ Tổ quốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèmtheo quyết định này bản quy định gọi thanh niên đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế- quốc phòng của thành phố.

Điều 2: Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sựthành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố, Giámđốc Sở Lao động, Giám đốc Sở Tài chánh, Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niênxung phong thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của thành phố theo chứcnăng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC GỌI THANH NIÊN ĐI LÀM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KINH TẾ - QUỐC PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-UB ngày 11-7-1985 của Uỷ ban Nhândân Thành phố)

Lực lượng thanh niên của thànhphố rất lớn, trong những năm qua, nhiều anh chị em đã đem sức lực, trí tuệ vànhiệt tình của tuổi trẻ đóng góp xứng đáng trên mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốcvà lao động sản xuất thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước lậpđược nhiều thành tích, xứng đáng là thanh niên của thành phố mang tên Bác Hồ vĩđại.

Tuy nhiên, vẫn còn hàng vạnthanh niên chưa có điều kiện để cống hiến cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,hoặc vẫn còn nhiều thanh niên chưa chịu tìm việc làm ổn định và chính đáng, cóngười trốn tránh làm nghĩa vụ quân sự hoặc không tham gia vào lực lượng lao độngđi xây dựng các vùng kinh tế mới của thành phố… Từ đó, chưa công bằng về nghĩavụ đóng góp của thanh niên, gây nên sự bất hợp lý giữa cống hiến và hưởng thụ,giữa nghĩa vụ và quyền lợi, nên đã ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của thanhniên nói riêng và dư luận xã hội nói chung.

Nhằm giúp thanh niên có điều kiệncống hiến hết sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệthành phố, tạo sự công bằng trong xã hội. Trong lúc chờ luật về nghĩa vụ lao độngdo Nhà nước ban hành, vận dụng luật nghĩa vụ quân sự và để thực hiện thắng lợicác mục tiêu kinh tế quốc phòng của thành phố, phân công lại lực lượng lao động,bố trí dân cư và giải quyết công ăn việc làm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộthành phố lần 3 đã đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định gọi thanh niêntrong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng mỗinăm 2 lần ngay sau mỗi đợt gọi thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN LAOĐỘNG:

Điều 1: Đối tượng và thờigian gọi đi lao động xây dựng kinh tế - quốc phòng chung:

1. Công dânnam giới từ 18 đến 27 tuổi, nữ giới từ 18 đến 22 tuổi, không phân biệt dân tộc,tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, có sức lao động, cóhộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh, không phạmpháp hình sự, ngoài kế hoạch gọi thanh niên làm nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trongquân đội nhân dân Việt Nam hàng năm của địa phương (đối với nam thanh niên) đềucó nhiệm vụ đi lao động xây dưng kinh tế - quốc phòng của thành phố.

2. Thời gianlao động được quy định là 3 năm đối với nam thanh niên và 2 năm đối với nữthanh niên chưa có chồng, con.

Điều 2:Đối tượng gọi đi xây dựng kinh tế - quốc phòng cụ thể:

1. Những nam thanh niên khôngthuộc diện hoãn gọi nhập ngũ theo điều 29 của luật nghĩa vụ quân sự qui định,nhưng ngoài kế hoạch gọi thanh niên làm nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân độinhân dân Việt Nam.

2. Những nữ thanh niên chưa chồng,con, tự nguyện tham gia đi lao động xây dựng kinh tế - quốc phòng.

Nói chung các đối tượng nêu trêntùy tình hình và điều kiện cụ thể hàng năm, hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phốcó thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu chung. Riêng những người ngoài độ tuổighi ở điểm 1 điều 1 nêu trên, nếu tự nguyện và có đủ điều kiện thì được thu nhậnvào làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng.

II- CHẾ ĐỘHOÃN GỌI LAO ĐỘNG:

Điều 3: Ngoài các quy địnhcủa luật nghĩa vụ quân sự, đối với những thanh niên đang đảm nhiệm công tác củađoàn thể các cấp, thanh niên đang lao động sản xuất trong các cơ quan, xí nghiệp,nông lâm – ngư trường quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã, tập đoàn sảnxuất nông nghiệp, tổ sản xuất tiểu, thủ công nghiệp có việc làm cụ thể, ổn địnhthì được xét hoãn làm nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng hàng năm.

Điều 4: Việc xét các đốitượng được hoãn làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng hàng năm đều phải doHội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, đơn vị cơ sở đề nghị và Ủy ban Nhân dânquận, huyện xét quyết định, danh sách này phải được công bố công khai tại địaphương phường, xã.

III- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI:

Điều 5:Nhiệm vụ:

Khi tại ngũ, thanh niên làm nhiệmvụ xây dựng kinh tế - quốc phòng có nhiệm vụ:

1. Phục tùng sự phân công của tổchức, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, hoàn thành các chỉ tiêu định mức laođộng sản xuất được giao, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm không ngừngtăng năng suất lao đông và hiệu quả công tác.

2. Phát huy tinh thần làm chủ tậpthể xã hội chủ nghĩa, tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ,rèn luyện đạo đức cách mạng, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, chấp hành nghiêmchỉnh các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để trở thànhngười thanh niên mới xã hội chủ nghĩa.

3. Phải tham gia đầy đủ chươngtrình huấn luyện quân sự phổ thông nắm vững và không ngừng rèn luyện kỹ thuậtvà trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Điều 6:Quyền lợi:

Nhằm tạo sự công bằng trong xã hội,động viên tinh thần thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và sự cống hiến của mọi tầnglớp thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

1. Đối với những thanh niên đilàm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng trong thời gian tại ngũ sẽ được hưởngmọi chế độ, chính sách như quy định đối với lực lượng Thanh niên xung phongthành phố (Quyết định số 122/QĐ-UB ngày 9-10-1980 của Ủy ban Nhân dân thanh phốvề việc ban hành quy chế lực lượng Thanh niên xung phong thành phố).

2. Những thanh niên chống lệnh gọiđi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng, hoặc những người trong thời gianlao động quy định nếu vô kỷ luật, đào bỏ ngũ sẽ bị xử lý theo luật nghĩa vụquân sự hiện hành.

3. Khi mãn hạn lao động quy định:

Sau khi mãn hạn lao động quy định,các nam nữ thanh niên sẽ được ưu tiên tuyển vào biên chế Nhà nước làm công nhântại các nông, lâm trường công ty, xí nghiệp đang công tác; nếu có nhiều thànhtích thì được chọn đi đào tạo tại các trường trong và ngoài nước và nếu có nguyệnvọng xin về thành phố thì được xét cho nhập lại hộ khẩu nơi thường trú trướckhi đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng, và được xem như đã hoànthành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, được đăng ký quân nhân dự bị tại các địa phươngnơi cư ngụ như điều 35 luật nghĩa vụ quân sự quy định.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 7:

1. Hàng năm, Bộ chỉ huy quân sựthành phố căn cứ vào kết quả điều tra, phân loại thanh niên trong độ tuổi nghĩavụ quân sự và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố về số lượng thanh niêntrong diện gọi đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế - quốc phòng để giao cho lực lượngthanh niên xung phong thành phố.

2. Lực lương Thanh niên xungphong thành phố căn cứ vào nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố giao, phối hợpvới Bộ chỉ huy quân sự thành phố, các Sở, Ban, Ngành của thành phố và các quận,huyện để tiếp nhận và tổ chức số thanh niên nói trên thực hiện nhiệm vụ xây dựngkinh tế - quốc phòng.

Điều 8:

1. Hội đồng nghĩa vụ quân sựthành phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và phối hợp, chỉ đạo ngành dọc cấp quận,huyện, phường, xã có kế hoạch tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong thanh niênvà nhân dân để tích cực hưởng ứng và cung cấp lao động đúng đối tượng đã nêu,đúng tiến độ theo kế hoạch hàng năm.

2. Bổ sung đồng chí Chỉ huy trưởngLực lương Thanh niên xung phong thành phố, Liên đội trưởng Liên đội Thanh niênxung phong quận, huyện làm thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phốvà quận, huyện. Phân công bộ phận thường trực của hội đồng nghĩa vụ quân sự cáccấp gồm ngành quân sự. Thanh niên xung phong, Công an và Lao động để theo dõichỉ đạo thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề không hợp lý thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có văn bản bổ sung

Điều 9:Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu lao động hàng năm lực lượng Thanh niên xung phongthành phố, Liên đội Thanh niên xung phong các quận, huyện có thể tiếp nhận quảnlý số thanh niên trốn tránh thi hành Luật nghĩa vụ quân sự những quân nhân đàobỏ ngũ theo Quyết định 191/CP ngày 23-6-1980 của Hội đồng Chính phủ về các hìnhthức xử lý đối với quân nhân đào ngũ, thanh niên trốn tránh nghĩa vụ tại ngũ vànhững người có hành vi phá hoại việc thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự do Bộ Chỉhuy quân sự thành phố và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phồ thu gom tổ chứcchuyển giao.

Điều 10: Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sựthành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường xã, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanhniên xung phong thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ngành của thành phố theo chứcnăng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ