ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh thời điểm thực hiện trợ giá, trợ cước theo

Quyết định số 152/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998

của UBND tỉnh Lào Cai

____________

Y BAN NHÂN DÂN TNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ quyết định số 152/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998 của UBND tỉnh Lào Cai v việc điu chỉnh phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển và giá bán vật tư nông nghiệp năm 1998;

Xét đnghị về điều chỉnh thời điểm thi hành giá bán với 2 mặt hàng Supe lân và giống ngô nội địa, của Công ty vật tư nông nghiệp tổng hợp Lào Cai tại văn bản số 66/1998/VTNT ngày 09/7/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh thời điểm thực hiện giá bán mặt hàng ngô giống (nội) vụ hè thu và Supe lân như sau:

Thời điểm thực hiện từ ngày 13/7/1998 (thay Điểm c Điều 1 Quyết định 152/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998).

* Các điều khác trong quyết định 152/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998 không thay đổi và có giá trị thực hiện.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính vật giá, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty vật tư nông nghiệp tổng hợp, Chi cục bảo vệ thực vật và các sở, ban ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng