ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của liên Sở: Xây dựng - Tài chính tại Tờ trình số 3733/TTr-XD-TC ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (sau đây gọi tắt là đồ án quy hoạch) thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Phí thẩm định đồ án quy hoạch thuộc hình thức chi phí.

2. Mức thu phí thẩm định đồ án quy hoạch được tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch theo quy định tại Bảng số 12 (Phụ lục kèm theo) Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng.

3. Số thu phí thẩm định đồ án quy hoạch trên được trích để lại 100% cho Sở Xây dựng quản lý và sử dụng. Sở Xây dựng thực hiện trích 40% trên tổng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch được để lại trong năm để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi trích tạo nguồn cải cách tiền lương, Sở Xây dựng được sử dụng số thu phí còn lại để chi cho các nội dung sau:

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc và hoạt động tạo nguồn thu phí thẩm định đồ án quy hoạch: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và công đoàn phí), trừ chi phí tiền lương, các khoản có tính chất lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

- Chi trả thù lao cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực tiếp, gián tiếp đến công tác thẩm định đồ án quy hoạch và hoạt động thu phí thẩm định của đơn vị. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện chấm công làm thêm ngoài giờ của cán bộ, công chức, viên chức tham gia công các thẩm định và hiệu quả công việc để thực hiện chi trả theo quy định.

- Chi hội nghị, hội thảo, họp góp ý phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch.

- Chi quản lý hành chính phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch và hoạt động thu kinh phí thẩm định như: văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí, xăng xe đi lại phục vụ công tác khảo sát thực tế tại địa điểm thực hiện quy hoạch; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư văn phòng.

- Sau khi trang trải các khoản chi phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch nói trên, phần còn lại (nếu có) được bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng sử dụng và quyết toán chi phí thẩm định đồ án quy hoạch theo chế độ chi được quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành có liên quan; chấp hành chế độ công khai tài chính theo quy định; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Các đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch có trách nhiệm trích chi phí thẩm định đồ án quy hoạch về Sở Xây dựng khi có Báo cáo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt quy hoạch; quá trình thực hiện phối hợp với Sở Xây dựng để xác nhận đối chiếu kinh phí theo quy định.

3. Quy định tại Quyết định này được áp dụng thực hiện từ năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;
- Phòng chuyên môn: ĐTQHXD;
- Lưu: VT, TH Vy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai