UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHOUBND HUYỆN, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giaothông đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31tháng 8.năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động củacảng, bến thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 180/TTr- SGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố tổ chức quản lý, cấp phép hoạt động các bến kháchngang sông trên các sông, kênh do huyện, thành phố quản lý và các bến có phươngtiện hoạt động tại bến thuộc diện đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm (kểcả phương tiện thô sơ) thuộc địa giới hành chính địa phương.

Riêng các bến kháchngang sông có chở ôtô và bến khách ngang sông giữa tỉnh Bến Tre với tỉnh lâncận thì Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, đề xuất Sở Giao thông vận tảicấp phép.

Điều 2. Trách nhiệm Uỷ ban nhândân huyện, thành phố

1. Tổ chức thực hiệnviệc cấp phép hoạt động; quản lý, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động cóthời hạn bến khách ngang sông quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Kiểm tra, thanh traviệc chấp hành quy định này đối với hoạt động của bến khách ngang sông thuộcphạm vi trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

3. Lập danh bạ bến kháchngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo Sở Giaothông vận tải.

4. Xây dựng phương án tổchức quản lý bến khách ngang sông và hướng dẫn, kiểm tra bộ phận quản lý giaothông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý hoạt động bếnkhách ngang sông trên địa bàn.

5. Phối hợp vớiSở Giao thông vận tải kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định hoạt động,đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông trên các tuyếnsông, kênh trên địa bàn.

Điều 3. Trách nhiệm SởGiao thông vận tải

1. Hướng dẫn, theo dõikiểm tra Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong việc cấp giấy phép và tổ chứcquản lý đảm bảo an toàn trong hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn.

2. Phối hợp và thốngnhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh liên quan trong việc cấp giấy phép hoạt độngbến khách ngang sông nằm trên sông, kênh là địa giới hành chính giữa hai tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Tổ chức thực hiệnviệc cấp phép hoạt động; quản lý, đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động cóthời hạn bến khách ngang sông có chở ôtô và bến khách ngang sông giữa tỉnh BếnTre với tỉnh lân cận.

4. Lập danh bạ bến kháchngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam để tổng hợp, theo dõi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn