UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty thoát nước Hải Phòng

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định 1493/QĐ-TCCQ ngày 29/8/1995 của UBND thành phố về việc thành lập Công ty thoát nước Hải Phòng;

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở Giao thông công chính, Giám đốc Sở xây dựng, Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Điểm 3, Khoản A, Điều 2 của Quyết định số 1493/QĐ-TCCQ ngày 29/8/1995 của UBND thành phố như sau:

Thi công các công trình thoát nước trên địa bàn thanh phố; tham gia Hội đồng nghiệm thu các công trình thoát nước (không phân biệt nguồn vốn đầu tư);

Điều 2. Các Ông Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các ngành hữu quan và Giám đốc công ty thoát nước Hải Phòng căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An