UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm tư vấn điện - khoáng sản

thuộc Sở Công nghiệp Hải Phòng

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UB , ngày 26/3/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp Nhà nước, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 18/LB-TT ngày 29/6/1996 của liên Bộ Công nghiệp và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Thành lập Trung tâm tư vấn điện - khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp Hải Phòng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự trang trải về kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu theo mẫu quy định .

Điều 2. Trung tâm tư vấn điện-khoáng sản có nhiệm - vụ chủ yếu sau:

- Tư vấn cho các tổ chức, đơn vị để xây dựng các dự án đầu tư tiền khả thi, khả thi các công trình điện - khoáng sản theo phân cấp.

- Tư vấn việc thẩm định thiết kế dự toán công trình, giám sát kỹ thuật thi công các công trình về điện - khoáng sản.

- Tư vấn việc lập quy hoạch tổng thể và chi tiết về điện-khoáng sản trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm tư vấn điện-khoáng sản gồm :

Giám đốc, kế toán và một số chuyên viên giúp việc. Sử dụng theo phương thức hợp đồng.

Điều 3. Quy định trách nhiệm:

Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm triển khai thành lập Trung tâm tư vấn điện-khoáng sản và căn cứ nhiệm vụ chủ yếu Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Trung tâm có quy định cụ thể nhiệm vụ của Trung tâm; đề xuất việc bổ nhiệm Giám đốc và bố trí sắp xếp cán bộ của Trung tâm.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng đãn kiểm tra tạo điều kiện để Trung tâm tư vấn điện - khoáng sản hoạt động đúng nhiệm vụ, có hiệu quả.

Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các ngành liên quan và Giám đốc Trung tâm tư vấn điện - khoáng sản căn cứ quyết đinh thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng