BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------

Số: 1562/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON VÀ CHUYỂN CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

--------------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ công văn số 2592/TTg-ĐMDN ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Mía đường I tại Tờ trình số 697/TT-MĐI-ĐMDN ngày 02/6/2010 đề nghị phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Mía đường I sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Mía đường I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Mía đường I sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, với nội dung chính sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường I là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh; kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Mía đường I trước đây.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Mía đường I và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty, gồm: Trung tâm kinh doanh tổng hợp; Công ty Thương mại tư vấn và Đầu tư; Chi nhánh của Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các công ty con, gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mía đường Trà Vinh;

- Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm;

- Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm 19/5;

- Công ty cổ phần Bia rượu Viger.

3. Các công ty liên kết, liên doanh, gồm:

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?

- Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn;

- Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương;

- Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống;

- Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

- Công ty cổ phần sông Châu;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường mía Việt Nam Đài Loan.

4. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 2. Chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Mía đường I (Trụ sở chính tại số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; số tài khoản 1500311000030 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với nội dung chính sau:

- Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổng công ty Mía đường I – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Tổng công ty Mía đường I.

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: VietNam Sugarcane and Sugar Corporation I Limited.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VinaSugar I Co., Ltd.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Tổng công ty Mía đường I – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

3. Đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc.

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh: Tổng công ty Mía đường I – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay của Tổng công ty Mía đường I.

Điều 5. Vốn điều lệ của Công ty mẹ tại thời điểm chuyển đổi 31/12/2009 là: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng). Phần chênh lệch giữa vốn điều lệ với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Tổng công ty có trách nhiệm tự bổ sung đủ từ lợi nhuận sau thuế và bằng các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có hiệu lực pháp luật không ? Thủ tục mua bán đất hợp pháp ?

Điều 6. Tổ chứcđược Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty Mía đường I – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Tổng công ty Mía đường I chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định.

Điều 8. Tổng công ty Mía đường I – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, bảo toàn vốn nhà nước do Chủ sở hữu để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tổng công ty Mía đường I trước đây.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp, nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường I và Hội đồng thành viên Tổng công ty Mía đường I – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 9;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để Báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?

>> Xem thêm:  Mẫu đơng đăn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, Hướng dẫn cách viết