BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Elliott Laboratories, LLC, AN NTS Company – US0027
Địa chỉ: 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538 USA
(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 31/12/2011.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

1. Thông tin về Phòng đo kiểm
Tên phòng đo kiểm: Elliott Laboratories, LLC, AN NTS Company – US0027
Địa chỉ: 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538 USA
Người liên lạc: Thomas Parker
Điện thoại: +1 (510) 578-3518
2. Phạm vi được thừa nhận

TT
Tên sản phẩm
Quy định kỹ thuật
1.
Thiết bị vô tuyến
1.1
Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ
TCN 68 - 242 : 2006
2.
Thiết bị công nghệ thông tin
2.1
Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ
TCVN 7189 : 2002
2.2
Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
TCVN 7189 : 2002
2.3
Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
TCVN 7189 : 2002
2.4
Thiết bị định tuyến – router
TCVN 7189 : 2002
2.5
Thiết bị tập trung – hub
TCVN 7189 : 2002
2.6
Thiết bị chuyển mạch – switch
TCVN 7189 : 2002
2.7
Thiết bị cổng – gateway
TCVN 7189 : 2002
2.8
Thiết bị cầu – bridge
TCVN 7189 : 2002
2.9
Thiết bị tường lửa – firewall
TCVN 7189 : 2002

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?