ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCHBẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEOĐIỂM B, KHOẢN 2, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/9/2012 CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của BộTài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phíđăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhândân tỉnh, khóa 8, kỳ họp thứ 5;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 322/STP-BTTP ngày 04/5/2013, SởTài chính tại Tờ trình số 240/TTr-STC ngày 07/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng quy định vềLệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảmtrên địa bàn tỉnh theo điểm b, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, khóa 8, kỳ họp thứ 5.

Điều 2.

1. Các cơ quan thực hiện thu,nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đảm bảo theo chi tiết tại Nghị quyết số51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 8, kỳ họp thứ 5và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài chính chịu tráchnhiệm chủ trì cùng với Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quanthực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xâydựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,Công an tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện,thành phố, các tổ chức, cá nhân, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan liên quanchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các TV UBND tỉnh;
- Các VP: T. ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm TH và CB tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN, VX, NC, KTTH (Mỹ).
(
D:\My\QuyetdinhPQ2005\qd phí giao dịch bảo đảm 2013.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh