ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Tiếp theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 và Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Chủtịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 181/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sungKhoản 3, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Chủ tịchUBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt một phần kế hoạch đấu thầu dự án đầu tưxây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2), cụ thểnhư sau:

1. Khoản 3 - Phân chia gói thầu:

- Tách gói thầu số 04 thành 02 góithầu:

+ Gói thầu số 4a: Xây dựng nhà bảovệ; cổng, hàng rào; chòi nghỉ chân; sân đường nội bộ; hệ thống điện công cộng.

+ Gói thầu số 4b: Thi công hệ thốngcây xanh.

- Tách gói thầu số 22 thành 02 góithầu:

+ Gói thầu số 22a: Cung cấp thiếtbị và thi công lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng hội nghị của hội trường.

+ Gói thầu số 22b: Thi công lắp đặthệ thống âm thanh ánh sáng văn nghệ của hội trường.

2. Khoản 4- Giá gói thầu, hình thứclựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hìnhthức hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Ước giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Gói số 4a

18.557

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2013

Theo đơn giá

Gói số 4b

2.671

Chỉ định thầu

-

Năm 2013

Theo đơn giá

Gói số 20

20.170

Chỉ định thầu

-

Năm 2013

Theo đơn giá

Gói số 22a

15.409

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2013

- Xây lắp

9.303

Theo đơn giá

- Thiết bị

6.106

Trọn gói

Gói số 22b

7.521

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2014

Theo đơn giá

3. Các nội dung khác, thực hiệntheo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày17/5/2012, Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/6/2012, Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 và Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án -Sở Xây dựng Lâm Đồng và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyếtđịnh thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, XD1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S