BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNHOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụkhai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủtục hải quan gửi kèm công văn số 05- 2016/CV-ĐV ngày 18/05/2016 của Công ty TNHHDu lịch dịch vụ thương mại Đô Vân;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lývề hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thương mại Đô Vân.

Mã số thuế: 5700495131.

Địa chỉ: số 07 phố Xuân Diệu, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanhnghiệp 5700495131 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh QuảngNinh cấp ngày 20/5/2004.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thương mại Đô Vân cótrách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;cấp vàthu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục côngnhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHHDu lịch dịch vụ thương mại Đô Vân, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quanvà Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh