BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------

Số: 1569/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ - CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 01/6/2010;

Xét đề nghị của Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tờ trình số 487A/TT-TGĐ ngày 07/5/2010 và Đề án chuyển đổi doanh nghiệp);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

- Tên gọi ngắn gọn: Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

- Tên giao dịch quốc tế: TRANSPORT INVESTMENT COOPERATION AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

- Tên viết tắt: TRACIMEXCO

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Đường Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: Tạm tính là 248.034.355.240 đồng (hai trăm bốn mươi tám tỷ, ba mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, hai trăm bốn mươi đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

1. Sản xuất xe có động cơ (kể cả các chi tiết, phụ tùng cho xe có động cơ);

2. Xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi; xây dựng công trình giao thông;

3. Mua, bán, bảo dưỡng xe có động cơ, mô tô, xe máy; mua bán, cung cấp phụ tùng cho xe có động cơ; thiết kế, đóng mới, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế;

4. Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, lương thực, thực phẩm;

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

5. Sản xuất, mua bán các chất diệt khuẩn, côn trùng;

6. Sản xuất, mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình;

7. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;

8. Vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi; vận tải hàng hóa đường bộ, cho thuê phương tiện vận tải;

9. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; đại lý giao nhận hàng hóa;

10. Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác;

11. Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện;

12. Tư vấn đầu tư;

13. Kinh doanh bất động sản và dịch vụ nhà đất; môi giới bất động sản, nhà đất;

14. Đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; dạy nghề ngắn hạn; giáo dục đáp ứng yêu cầu người học (kể cả ngoại ngữ) cho người lao động trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thì bị thu hồi đất ?

15. Khai thác, chế tác đá (đá khối, đá ốp lát, đá mỹ nghệ); khai thác và chế biến khoáng sản.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, các phó tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết, giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tồng giám đốc Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

- Triển khai thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?