ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀNTHÔNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệtchương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2010;

Căncứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phêduyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đếnnăm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 24/11/2006 của Tỉnh Ủy AnGiang về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơquan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể;

Căncứ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệthông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướngđến năm 2020;

Căncứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND tỉnh An Giang về việc banhành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Chương trình pháttriển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc SởBưu chính -Viễn thông tại tờ trình số 04/TTr-SBCVT ngày 10/4/2007 về việc đềnghị phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyềnthông tỉnh An Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề ánphát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh An Giang đếnnăm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của Sở Bưu chính Viễn thông (đề án kèm theo).

Điều 2. Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trìphối hợp với Ban điều hành Chương trình phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhânlực tỉnh An Giang giai đoạn 2006 - 2010 để tổ chức thực hiện có hiệu quả đề ánnày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày kí.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Bưu chính - Viễn thông, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Bộ Bưu chính - Viễn thông (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể, trường học cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, TH, KT, NC;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng