ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

GIAO BỔ SUNG MỘT SỐCHI TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 2193/TTr-SGDĐT ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung một số chi tiêu kếhoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 (có bảng phân bổ chỉtiêu bổ sung kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khaithực hiện và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáoUBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạchvà Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: VHXH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

GIAO BỔ SUNG MỘTSỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ BẢN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo Quyếtđịnh số 1569/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Giao bổ sung thêm 06 xã, phường, thị trấnthực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi trong năm học 2013-2014:

- Thị xã Phước Long: Phường Phước Long, phường LongGiang;

- Thị xã Bình Long: Phường Thanh Phú;

- Huyện Đồng Phú: Xã Đồng Tâm, Tân Hưng;

- Huyện Chơn Thành: Xã Thành Tâm;

Trên cơ sở đó các huyện, thị xã phấn đấu hoàn thànhphổ cập mầm non 5 tuổi trong tháng 5/2014 gồm:

Thị xã Phước Long, thị xã Bình Long, huyện ĐồngPhú, huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Bù Đốp.

2. Thực hiện Đề án nông thôn mới: Phòng Giáodục và Đào tạo các huyện, thị xã có trách nhiệm tham mưu UBND huyện, thị xã chỉđạo và đầu tư để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giáo dục đốivới các trường thuộc các xã tham gia.

Cụ thể:

+ Tiêu chí số 5: Yêu cầu cơ sở vật chất của cáctrường học trong xã, phường, thị trấn phải đạt chuẩn, do đó giao trách nhiệmcho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch chỉ đạo, đối với trường họcphải vận động XHH 10% tổng chi để hoàn thiện cơ sở vật chất;

+ Tiêu chí số 14: Phải phấn đấu hoàn thành trongnăm học 2013-2014.