ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chínhphủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phichính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụngviện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của BộTài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ khônghoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý và sửdụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Ngoại vụ phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổchức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thểtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGVIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND Ngày 01 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chứccủa tỉnh trong công tác phối hợp quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ phichính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng tiếp nhận viện trợ PCPNN là các cơ quan, tổ chứcquy định tại khoản 4, Điều 1 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN banhành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và cácđơn vị, tổ chức trực thuộc và cấp dưới của các cơ quan, tổ chức đó.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về viện trợPCPNN trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở công khai, minh bạch, có phân công, phâncấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huytính chủ động của các sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị thực hiện;đồng thời đảm bảo an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia.

Các khoản viện trợ PCPNN khi được tiếp nhận và triển khaithực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết vớiBên tài trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy địnhhoặc điều kiện viện trợ của Bên tài trợ khác với các quy định của pháp luậtViệt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Không tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN gây ảnh hưởng đếnan ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xâm hại độc lập, chủ quyền và toànvẹn lãnh thổ của Việt Nam hoặc xâm hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợiích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau 6 tháng kể từ ngày chương trình, dự án được phê duyệtnhưng không triển khai hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Ủy ban nhândân tỉnh sẽ thu hồi quyết định phê duyệt chương trình, dự án đã ban hành. Cơquan chủ quản có trách nhiệm thông báo cho Bên tài trợ về việc thu hồi quyếtđịnh phê duyệt chương trình, dự án.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊNQUAN

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

Là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chínhphủ nước ngoài, có nhiệm vụ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về việc gia hạn,sửa đổi, bổ sung địa bàn hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức phichính phủ nước ngoài theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao (Ủy ban Công tác về các tổ chứcphi chính phủ nước ngoài).

- Đề xuất những chủ trương, chính sách đối ngoại liên quanđến hoạt động của các tổ chức PCPNN.

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện việc kêu gọi vàtiếp nhận các khoản cứu trợ khẩn cấp.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liênquan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam theo quy định tại Nghịđịnh số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ.

- Tiếp nhận, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các hồ sơxin tiếp nhận viện trợ PCPNN phi dự án.

- Tổng hợp danh mục kèm đề cương chi tiết các dự án cầntrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức PCPNNtrên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN đối với các khoảnviện trợ có dự án, có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn xây dựng và tiếp nhận hồ sơ các khoản viện trợPCPNN.

- Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tổ chức thẩm định các khoản việntrợ PCPNN có dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp SởNgoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định về mặt chính trị đối ngoạikhi tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN.

- Tổng hợp các báo cáo liên quan theo quy định của Nghị địnhsố 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụngviện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng đầu tư trongkế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấpngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với Bên tài trợ theoquy định của Luật Ngân sách.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược, chươngtrình, kế hoạch kêu gọi viện trợ PCPNN và theo dõi, báo cáo tình hình thựchiện.

- Phối hợp với các cơ quan có chức năngthực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tiếp nhận, quản lý vàsử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh

Là cơ quan đầu mối trong vận động và kêu gọi viện trợ PCPNN,có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chứccác hoạt động xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Tham gia kêu gọi cứu trợ khẩn cấp và trong các trường hợpkhẩn thiết theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợPCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cáctổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNNthực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh, quốc phòng vàgiữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tham gia thẩm định và góp ý kiến với Sở Ngoại vụ, Sở Kếhoạch và Đầu tư về các khoản viện trợ PCPNN có nội dung liên quan đến an ninh,quốc phòng, tôn giáo và các khoản viện trợ trực tiếp.

Tham gia giám sát việc tiếp nhận và sử dụng các khoản việntrợ PCPNN. Chủ động, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với các viphạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và sử dụng các khoản việntrợ PCPNN.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quảnlý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộcnguồn thu ngân sách nhà nước.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vối đối ứng đầu tưtrong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng đượccấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với Bên tài trợtheo quy định của Luật Ngân sách.

Kiểm tra việc sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đã cam kếtvới Bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách.

Tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý tài chính đối vớikhoản viện trợ cần đối ứng.

Phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề xuất xửlý các trường hợp vi phạm chế độ tài chính trong quá trình quản lý và sử dụngnguồn viện trợ của các đơn vị.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Tham gia, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định,tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban quản lý Dự án viện trợ PCPNN khi có yêucầu.

Quản lý, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối,chính sách tôn giáo của Nhà nước trong việc tiếp nhận và sử dụng các khoản việntrợ PCPNN có liên quan đến tôn giáo.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Phê duyệt, chủ trì tổ chức tiếp nhận, phân phối sử dụng cáckhoản cứu trợ khẩn cấp không có địa chỉ cụ thể trên địa bàn tỉnh và thông báotới Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận viện trợ

Gửi hồ sơ đề nghị tiếp nhận các khoản viện trợ có dự án đếnSở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phêduyệt.

Gửi hồ sơ đề nghị tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án đếnSở Ngoại vụ để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích theo dự án đã được phêduyệt, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, sử dụng và quảnlý tài chính.

Thực hiện đúng các quy định về việc mời đoàn vào, tiếp xúc,làm việc với các đoàn thuộc các tổ chức PCPNN; kịp thời báo cáo với các cơ quancó thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làmviệc với các tổ chức PCPNN.

Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các tổ chứcPCPNN thực hiện quy định của Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngườinước ngoài và đăng ký hoạt động theo quy định hiện hành.

Điều 11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

Chủ động tham gia vận động viện trợ PCPNN theo định hướngsau:

- Vận động viện trợ PCPNN dựa trên kếhoạch, chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN được Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt trong từng giai đoạn cụ thể.

- Vận động viện trợ PCPNN phục vụ các mục tiêu phát triểncủa cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hộicủa tỉnh, chương trình đầu tư công, định hướng và kế hoạch thu hút, sử dụngnguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài của tỉnh, các ngành và địa phương trong từng thờikỳ.

- Vận động viện trợ cho các mục đích nhân đạo được thực hiệntrên cơ sở tình hình xã hội và nhu cầu thực tế của Bên tiếp nhận trong từngthời kỳ.

- Tham gia thẩm định, phối hợp giám sátviệc vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn viện trợ PCPNN theo đúng định hướngcủa tỉnh và quy định của nhà nước.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát các đơn vị trựcthuộc thực hiện tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN thực hiện đúng các quy địnhpháp luật về quản lý viện trợ PCPNN.

Hàng năm vào cuối tháng 11, xây dựng danh mục kèm đề cươngchi tiết dự án cần kêu gọi viện trợ PCPNN gửi về Sở ngoại vụ để tổng hợp trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và xúc tiến công tác vận động viện trợ cho nămsau.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 01 tháng 7) và cuối năm (trướcngày 31 tháng 12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) côngtác tiếp nhận và quản lý nguồn tài trợ PCPNN, kể cả nguồn viện trợ do ngành dọcphân bổ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm triểnkhai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắchoặc cần thay đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị có văn bản góp ý về Sở Ngoại vụđể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.