ỦY BAN NHẢN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 01 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE - TÀU HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 20 tháng 10 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 4218/2001/QĐ .BGTVT ngày 05/12/2001 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về Bến xe ô tô khách;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 480/SGTVT ngày 12/8/2004 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý.

Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang:

1. Chức năng:

Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang có chức năng quản lý và điều hành các bến xe, bến tàu trực thuộc; sắp xếp và điều hành các phương tiện giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt cho nhân dân; đảm bảo các phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ khi nhà nước có yêu cầu trưng dụng để phục vụ cho an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Giao thông vận tải; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giao thông vận tải.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức và phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan sắp xếp trật tự phục vụ hành khách đi lại dễ dàng và an toàn, bảo vệ trật tự trong bến xe, bến tàu, bến phà; chống cướp giật, móc túi và các hành vi làm mất trật tự, bảo đảo an toàn cho hành khách đi lại trên tuyến đường.

- Kiểm tra việc thực hiện hành trình, lịch trình của xe, xác định số lượng khách và ngày giờ xe rời bến, đến bến vào sổ nhật trình chạy xe.

- Kiểm tra giấy tờ lái xe trước khi xe vào vị trí xếp khách, kiểm tra việc chấp hành thể lệ vận tải tại bến xe. Yêu cầu chủ xe bố trí xe chạy thay thế để đảm bảo lịch trình vận tải khi có yêu cầu đột xuất.

- Lập biên bản các vi phạm; xử lý hoặc chuyển các vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang được quyền khai thác bến xe, bến tàu, bến phà theo quy định.

- Xem xét trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng bến xe, bến tàu, bến phà.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Về Tổ chức bộ máy:

1.1 Lãnh đạo:

+ Trưởng ban: là người đứng đầu đơn vị, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải về toàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang.

+ Phó Trưởng ban: từ 2 đến 3 Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

1.2 Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng.

- Bến xe, tàu:

+ Bến xe, tàu Phụng Hiệp.

+ Bến xe, tàu Vị Thanh.

2. Về biên chế:

Biên chế Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang thực hiện theo quyết định phê duyệt biên chế hàng năm của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao chỉ tiêu tổng biên chế sự nghiệp cho Sở Giao thông vận tải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- TT.UBND tỉnh.
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh.
- Lưu VP (4, LT).

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh