BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG CHỨC ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các công chức thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (danh sách kèm theo).
Điều 2. Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 54 Luật thanh tra 2010 và quy định tại Điều 31 Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.
Điều 3. Trang phục, thẻ công chức, chế độ đối với công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2012.
Điều 5. Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng/ban Cơ quan Cục, Giám đốc các đơn vị thuộc Cục và các công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Website, trang tin nội bộ;
- Lưu: VT, TTPC.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

DANH SÁCH
CÔNG CHỨC ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-QLCL ngày 06/7/2012 của Cục trưởng Cục Quản lý
Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Phạm Xuân Tuyên
Phòng Thanh tra, Pháp chế
2
Phạm Văn Ngọc
Phòng Thanh tra, Pháp chế
3
Đào Văn Chất
Phòng Thanh tra, Pháp chế
4
Ngô Hồng Phong
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
5
Trần Duy Minh
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
6
Phạm Hoàng Đức
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
7
Võ Thị Thu Hương
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
8
Lê Anh Ngọc
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
9
Trần Thị Mai Hương
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
10
Nguyễn Văn Bé
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
11
Nguyễn Vũ Trung
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
12
Phạm Thị Hồng Vân
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
13
Bùi Đức Mạnh
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
14
Nguyễn Quang Hưng
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản
15
Vũ Thanh Hoa
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M
16
Lê Lan Hương
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M
17
Đỗ Ngọc Huyền
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M
18
Hoài Thị Thủy
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M
19
Đặng Việt Yên
Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M
20
Khúc Tuấn Anh
Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS & TS Nam bộ
21
Nguyễn Văn Lộc
Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS & TS Trung bộ