ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 157/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhândân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ vào nghị định số 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chánh phủ, ban hànhbản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấptỉnh, thành trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ vào bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngànhcủa thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện, banhành kèm theo quyết định số 612/QĐ-UB-TC ngày 16-11-1977;
Xét yêu cầu về củng cố, tăng cường tổ chức quản lý công tác cải tạo xã hội chủnghĩa và xây dựng, phát triển ngành xây dựng và chủ nghĩa vật liệu xây dựng củathành phố,
Căn cứ vào nghị quyết của hội nghị Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố ngày26-6-1978 về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theoquyết định này bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Xây dựng.

Điều 2. Các đồng chí ChánhVănphòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Chủnhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Xây dựng vàthủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận,huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại

BẢN QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 157/QĐ-UB ngày 26-7-1978 của Ủy ban Nhândân thành phố Hồ Chí Minh)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN

Điều 1. Sở Xây dựng là cơquan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhândân thành phố về thống nhất quản lý hành chánh, kinh tế ngành xây dựng cơ bản,về sản xuất và phân phối sử dụng vật liệu xây dựng của thành phố theo đúng đườnglối, chánh sách của Đảng và Nhà nước, đúng chủ trương, kế hoạch của Thành ủy vàỦy ban Nhân dân thành phố; đồng thời trực tiếp quản lý các đơn vị xây lắp, sảnxuất vật liệu xây dựng quốc doanh, công tư hợp doanh có quy mô thuộc cấp thànhquản lý.

Chức năng của Sở Xây dựng gồm:

- Về phương diện quản lý Nhà nước:Sở nghiên cứu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, hoặc tự ban hành trongphạm vi trách nhiệm và quyền hạn, các quy định cụ thể hóa các luật lệ, chánhsách, chế độ của Hội đồng Chánh phủ và Bộ Xây dựng về ngành xây dựng và ngànhchủ nghĩa vật liệu xây dựng, để thi hành trong phạm vi thành phố; tổ chức, hướngdẫn, kiểm tra việc thi hành các quy định ấy.

- Về mặt chỉ đạo và quản lý sản xuấtkinh doanh: Sở thống nhất quản lý việc thiết kế dân dụng và công nghiệp; việcthi công xây lắp dân dụng và công nghiệp, việc sản xuất và cung ứng vật liệuxây dựng.

Sở chịu sự lãnh đạo toàn diện củaỦy ban Nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụcủa Bộ Xây dựng. Sở có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mởtài khoản ở Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Sở Xây dựng có nhiệmvụ và quyền hạn như sau:

1) Nghiên cứu xây dựng quy hoạchphát triển lực lượng xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; tổ chức quản lý việcthực hiện quy hoạch ấy sau khi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Xây dựngphê duyệt, nhằm tạo thành một màng lưới hợp lý các cơ sở thiết kế, thi công xâydựng; sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăngcủa công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, đời sống của thành phố.

2) Tổ chức, quản lý việc thựchiện các kế hoạch do Ủy ban Nhân dân thành phố giao, về xây dựng các công trìnhcông nghiệp, dân dụng, công trình phúc lợi công cộng có vốn đầu tư lớn củathành phố, sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng; tổ chức thi công các côngtrình của Trung ương, do Bộ Xây dựng phân cấp.

3) Quản lý và giám sát chặt chẽ vềmặt kế hoạch, kỹ thuật nghiệp vụ tất cả các đơn vị thiết kế, thi công xây lắpcác công trình công nghiệp, dân dụng và công trình phúc lợi công cộng của thànhphố. Giám định các thiết kế dự toán và việc thi công các công trình xây dựng dothành phố quản lý. Xét và cấp giấy phép cho xây dựng và sửa chữa lớn các côngtrình thay đổi kết cấu.

4) Tổ chức, hướng dẫn và kiểm traviệc thực hiện các chánh sách, chế độ, thể lệ, tiêu chuẩn, định mức, giá cả vàcác quy trình, quy phạm kỹ thuật của ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xâydựng do Hội đồng Chánh phủ và Bộ Xây dựng ban hành; đồng thời nghiên cứu, cụthể hóa cho phù hợp với địa phương về các chánh sách, chế độ, thể lệ nói trêncủa Trung ương, trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định cụ thể, ápdụng trong phạm vi thành phố.

5) Tổ chức, thực hiện việc cải tạoxã hội chủ nghĩa và quản lý các nhà thầu xây dựng, các cơ sở thiết kế xây dựngtư doanh, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có quy mô cấp thành quản lý. Chỉđạo, hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cải tạo, quản lý, xétcấp giấy phép hành nghề cho các hợp tác xã và tư nhân về thiết kế xây dựng,thầu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định chung của Ủy ban Nhândân thành phố.

6) Tổ chức, quản lý các cơ sở quốcdoanh, công tư hợp doanh (có quy mô cấp thành, theo sự phân cấp quản lý giữathành phố và cấp quận, huyện) về thiết kế, thi công xây dựng, sản xuất và cungứng vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, ngói, đá, vôi, cát, sỏi, bêtông đúcsẵn, sành sứ vệ sinh, kính xây dựng,… và các cơ sở sản xuất tiểu ngũ kim xâydựng, chế biến gỗ chuyên dùng trong xây dựng, v.v…

Tổ chức thực hiện việc phân cấp quảnlý ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng cho các quận, huyện, theo đúngquy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ PhòngXây dựng các quận, huyện về kế hoạch, về nghiệp vụ chuyên môn,…

Trong phạm vi trách nhiệm và quyềnhạn, Sở được quyền quyết định các biện pháp thực hiện việc điều hòa phối hợpcông tác của các đơn vị trong ngành, của các quận, huyện để hoàn thành kế hoạchNhà nước và các nhiệm vụ công tác của ngành theo nguyên tắc kết hợp quản lýtheo ngành với quản lý theo địa phương, theo vùng lãnh thổ.

7) Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, xâydựng cho ngành toàn thành phố một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nghiệpvụ và công nhân kỹ thuật vừa có phẩm chất đạo đức chánh trị tốt, vừa có trìnhđộ khả năng giỏi về nghề nghiệp. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và pháthuy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của toàn thể cán bộ, công nhân viênchức thuộc Sở.

8) Chỉ đạo, quản lý và sử dụng tiếtkiệm, hợp lý lao động, vật tư, thiết bị, tiền vốn của ngành theo đúng chánhsách, chế độ của Nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện đầyđủ chế độ hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa, theo quy định của Nhà nước.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Sở Xây dựng thànhphố được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể,phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, công nhân viên chức trong ngành. Sởđặt dưới quyền điều khiển của một Giám đốc và có một số Phó Giám đốc giúp việcGiám đốc, Giám đốc Sở là người có quyền hạn cao nhất và chịu trách nhiệm trướcHội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Bộ Xây dựng, lãnh đạo toàn diện công táccủa Sở theo quy định ở điều 1 và điều 2 nêu trên.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trongviêc lãnh đạo chung và được Giám đốc ủy nhiệm chỉ đạo một số mặt công tác củaSở.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức củaSở bao gồm:

A. Bộ máy cơ quan Sở:

1) Văn phòng (bao gồm các công tác:tổng hợp, hành chánh, quản trị, thi đua, tuyên truyền);

2) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

3) Phòng Thống kê, kế toán – tàivụ;

4) Phòng Tổ chức, bảo vệ, quân sự,lao động tiền lương và đào tạo (bao gồm y tế vệ sinh công nghiệp);

5) Phòng Kinh tế kỹ thuật;

6) Phòng Quản lý thiết kế và xâydựng;

7) Phòng Giám định chất lượng xâydựng;

8) Ban Thanh tra – pháp chế.

Các phòng, ban nêu trên, có nhiệmvụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý hành chánh, kinh tế toàn ngànhxây dựng của thành phố và chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh, sự nghiệptrực thuộc Sở.

B. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở:

1) Trường nghiệp vụ kinh tế xây dựng;

2) Trường công nhân kỹ thuật xâydựng;

3) Trạm thực nghiệm và thí nghiệm;

Các đơn vị sự nghiệp nêu trên, đượcsử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng.

C. Các đơn vị sản xuất kinh doanhtrực thuộc Sở:

1) Công ty xây lắp (hạch toán kinhtế tổng hợp), trực tiếp quản lý các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập sau đây:

- Xí nghiệp xây lắp số 1;

- Xí nghiệp xây lắp số 2;

- Xí nghiệp xây lắp số 3;

- Xí nghiệp xây lắp số 4;

- Xí nghiệp xây lắp số 5;

và các xí nghiệp xây lắp công tưhợp doanh do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập trong quá trình cảitạo xã hội chủ nghĩa.

2) Công ty sản xuất vật liệu xâydựng (hạch toán kinh tế tổng hợp), trực tiếp quản lý các đơn vị hạch toán kinh tếđộc lập sau đây:

- Xí nghiệp cơ khí xây dựng;

- Xí nghiệp tấm lợp;

- Xí nghiệp gạch bông ThanhDanh;

- Xí nghiệp gạch ngói Long Bình;

- Xí nghiệp gạch ngói Hốc Môn;

- Xí nghiệp gạch Củ Chi;

- Xí nghiệp khai thác, cát, đá, sỏi;

- Nhà máy xi măng, vôi;

và các xí nghiệp công ty hợp doanhsản xuất vật liệu xây dựng do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lậptrong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa.

3) Xí nghiệp cung ứng vật liệu xâydựng

4) Xí nghiệp khảo sát địa hình địachất

5) Viện thiết kế

Các công ty, các xí nghiệp hạch toánkinh tế độc lập trực thuộc công ty, các xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lậptrực thuộc Sở và Viện thiết kế (nêu ở điểm C điều 4), được sử dụng con dấu riêngvà mở tài khoản ở Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

D. Tổ chức quản lý bên A xây dựngcơ bản trực thuộc Sở:

- Ban Kiến thiết nội bộ và ủythác

Ban Kiến thiết là cơ quan quản lýbên A đối với các công trình xây dựng thuộc Sở, các công trình thuộc các cơ quanTrung ương và các cơ quan khác ủy thác vốn cho Sở Xây dựng. Ban thực hiện nhiệmvụ theo thông tư số 120-TTg ngày 5-11-1969 của Thủ tướng Chánh phủ, quy địnhnhiệm vụ và quan hệ giữa đơn vị giao thầu và đơn vị nhận thầu trong ngành xâydựng cơ bản.

Ban Kiến thiết được sử dụng con dấuriêng và mở tài khoản ở Ngân hàng.

E. Tổ chức hưởng kinh phíkhác:

- Ban Cải tạo thuộc Sở

Điều 5. Giám đốc Sở Xây dựngcăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở nêu ở điều 1 và 2 trên đây, có trách nhiệm:

- Xây dựng điều lệ về tổ chức vàhoạt động của các tổ chức sản xuất kinh doanh, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phêduyệt;

- Ra văn bản, sau khi đã trao đổinhất trí với Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, quy định nhiệm vụ cụ thể, chếđộ làm việc, mối quan hệ công tác của các phòng, ban cơ quan Sở và các đơn vịsự nghiệp trực thuộc Sở.

Biên chế lao động và quỹ tiền lươngkhu vực không sản xuất vật chất, được Ủy ban Nhân dân thành phố giao chỉ tiêutheo từng kỳ kế hoạch, trên nguyên tắc bộ máy tinh gọn, có hiệu lực. Chỉ tiêulao động và quỹ tiền lương khu vực sản xuất vật chất do Sở lập dự án kế hoạchcân đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trên cơ sở định mức và năng suất laođộng, bảo đảm tỷ lệ lao động gián tiếp không vượt mức quy định của Nhà nước,trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt theo kỳ kế hoạch.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Các quy định của Ủyban Nhân dân thành phố ban hành trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng trái với Bản quy định này nay bãi bỏ. Bản quy địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.