ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐỊNH KỲ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 23/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ năm 2018 gồm 71 văn bản (06 nghị quyết, 61 quyết định và 04 chỉ thị). Trong đó, hết hiệu lực toàn bộ 59 văn bản (06 nghị quyết, 49 quyết định và 04 chỉ thị) và hết hiệu lực một phần 12 quyết định (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chuyên viên khối NC-TH;
- NC (Đ02);
- Lưu: VT, M.A165/1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐỊNH KỲ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Số, ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên văn bản

Lý do hếthiệu lực

Ngày hết hiệu lc

I. NGHỊ QUYẾT

1.

56/2003/NQ-HĐND

Ngày 17/01/2003

Về cơ chế đầu tư xây dựng - chuyển giao để huy động vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

2.

14/2008/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2008

Về chủ trương huy động thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh

01/01/2019

3.

13/2009/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2009

Ban hành Phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

4.

15/2012/NQ-HĐND

Ngày 06/12/2012

Ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

5.

11/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2016

Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/07/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

6.

25/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2018

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2019

QUYẾT ĐỊNH

1.

28-QĐ/UB

Ngày 29/4/1997

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng ở phường, thị trấn, xã

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh

20/11/2018

2.

32/1998/QĐ-UBND

Ngày 16/6/1998

Về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích đất quy hoạch phát triển nông nghiệp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

3.

36/1998/QĐ-UBND

Ngày 17/7/1998

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

4.

22/QĐ-UB

Ngày 14/11/2000

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

5.

21/2001/QĐ-UB

Ngày 01/8/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

6.

11/2002/QĐ-UB

Ngày 01/4/2002

Về việc ban hành quy định về trang phục cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong toàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

7.

17/2002/QĐ-UB

Ngày 01/6/2002

Về việc ban hành Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

8

03/2003/QĐ-UB

Ngày 29/1/2003

Về việc ban hành quy định về một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

9

05/2003/QĐ-UBND

Ngày 26/02/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

10.

10/2003/QĐ-UBND

Ngày 11/4/2003

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 05/2003 ngày 26/02/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

11.

11/2003/QĐ-UB

Ngày 15/4/2003

Ban hành Quy định về thành lập tổ chức, hoạt động của Hội đồng bảo vệ trật tự an toàn xã hội và quỹ bảo trợ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cấp xã

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh

20/11/2018

12.

13/2003/QĐ-UBND

Ngày 05/5/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý môi trường đô thị

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

13.

34/2005/QĐ-UBND

Ngày 27/5/2005

Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

14.

40/2005/QĐ-UB

Ngày 18/7/2005

Về việc ban hành bản “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau”

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

15.

48/2005/QĐ-UBND

Ngày 17/10/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

16.

49/2005/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thông tin - Văn nghệ Khmer trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

17.

06/2006/QĐ-UBND

Ngày 26/01/2006

Về việc xử lý các văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành quy định các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

18.

42/2006/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2006

Về Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

19.

46/2006/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2006

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

20.

15/2007/QĐ-UBND

Ngày 21/5/2007

Về việc ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

21.

25/2007/QĐ-UBND

Ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

22

32/2007/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2007

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyn sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

23.

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2008

Về việc công bố giới hạn hành lang đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

24.

Số 27/2008/QĐ-UBND

Ngày 11/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

25.

26/2009/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2009

Ban hành Quy chế mẫu về sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

26.

28/2009/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 ở các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

27.

28/2010/QĐ-UBND

Ngày 12/11/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

28.

03/2011/QĐ-UBND

Ngày 09/3/2011

Ban hành Quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

29.

20/2012/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh

19/12/2018

30.

29/2012/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh

08/10/2018

31.

12/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/9/2013

Ban hành Quy định trình tự phối hợp, thẩm quyền và trách nhiệm trong việc xác định giá đất đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

32.

14/2013/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

33.

23/2013/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh

15/02/2018

34.

09/2014/QĐ-UBND

Ngày 09/5/2018

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

35.

12/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh

10/7/2018

36

18/2014/QĐ-UBND

Ngày 08/7/2014

Về việc quy định các đơn vị bổ nhiệm kế toán trưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh

10/9/2018

37.

19/2014/QĐ-UBND

Ngày 16/7/2014

Quy định giá dịch vụ các loại xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh

09/8/2018

38.

22/2014/QĐ-UBND

Ngày 16/9/2014

Quy định đối tượng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

39.

09/2015/QĐ-UBND

Ngày 20/4/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh

01/01/2019

40.

22/2015/QĐ-UBND

Ngày 26/8/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh

07/01/2018

41.

29/2015/QĐ-UBND

Ngày 17/9/2018

Ban hành Quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

42.

35/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/10/2015

Ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh

26/2/2018

43.

37/2015/QĐ-UBND

Ngày 12/11/2015

Ban hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

44.

60/2015/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh

09/11/2018

45.

64/2015/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2015

Về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh

25/12/2018

46.

15/2016/QĐ-UBND

Ngày 13/6/2016

Ban hành quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND Ngày 28/2/2018 của UBND tỉnh

12/3/2018

47.

29/2016/QĐ-UBND

Ngày 01/9/2016

Quyết định số của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh

01/01/2019

48.

01/2017/QĐ-UBND

Ngày 13/01/2017

Ban hành Quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh

10/12/2018

49.

08/2018/QĐ-UBND

Ngày 18/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh

01/01/2019

CHỈ THỊ

1

28/2002/CT-UB

Ngày 06/11/2002

Về việc áp dụng một số biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

2.

07/2008/CT-UBND

Ngày 22/7/2008

Về việc tăng cường biện pháp chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

3.

12/2008/CT-UBND

Ngày 27/10/2008

Về việc dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

4.

09/2009/CT-UBND

Ngày 28/10/2009

Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều 1, Điều 3, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5, Điều 8, Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

01/01/2019

2.

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 5, khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

3.

Quyết định

Số 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14; khoản 8 Điều 15 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh

15/8/2018

4.

Quyết định

Số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Khoản 2 Điều 36, Điều 38 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh

15/01/2018

5.

Quyết định

Số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Khoản 1, Điều 1, Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

10/01/2018

6

Quyết định

S02/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều 7, Điều 11, Điều 15, Khoản 5 Điều 20, Điều 22 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh

01/01/2019

7.

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 12, Khoản 1 Điều 13, Khoản 4 Điều 18, Điều 19, Khoản 2 Điều 24, Điều 5, Điều 6, Chương II, khoản 3 Điều 23 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh

20/12/2018

8.

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 10, Khoản 1 Điều 14, Khoản 2 Điều 16, Điểm b, Khoản 4 Điều 17, Điều 18, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21, Điều 22, Khoản 1 Điều 26, Khoản 4 Điều 28, Điều 5, Điều 6, Điều 7 chương II, Khoản 3 Điều 17, Khoản 3 Điều 25 và Khoản 3 Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh

20/12/2018

9.

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điểm b, khoản 2 Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh

Có Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ một phần

15/02/2018

10.

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều 7, Khoản 1 và Khoản 5 Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh

20/12/2018

11.

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều 5 của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh

01/10/2018

12

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Khoản 7 và khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh

15/01/2018

Tổng số 71 văn bản. Trong đó, hết hiệu lực toàn bộ 59 văn bản (06 nghị quyết; 49 quyết định; 04 chỉ thị) và hết hiệu lực 1 phần 12 quyết định.