UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTMỨC LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtNgân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địaphương; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủvề tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày29/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của QuỹĐầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày12/5/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh TuyênQuang; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hànhĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tưphát triển tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQL ngày 28/5/2013 về việcđề nghị phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức lãi suất cho vaytối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang là 11%/năm (mười một phầntrăm/năm).

Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Căn cứmức lãi suất cho vay tối thiểu tại Điều 1, Quyết định này quyết định mức lãi suấtcho vay đối với từng dự án cụ thể, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất chovay tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và theo nguyên tắc tự chủ vềtài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, đồng thờiđảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ cótrách nhiệm giám sát, kiểm tra Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trong việc thực hiệnmức lãi suất cho vay theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tưphát triển tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC (Hoa TC 22)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực