THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1570/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 2956/TTr-BNN-VP ngày 26 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1549/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờthi đua của Chính phủ cho:

1. Trường Trung học Lương thựcThực phẩm và Vật tư nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Trường Trung cấp nghề Cơ điệnvà Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diệnnhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong công tác giáo dục và đàotạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm học 2006-2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ươngvà tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng