ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÔNGTÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA —VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hànhchính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CPngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềuvà biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại tờ trình số 1393 /TTr-STP ngày 03 tháng 7 năm 2015 về việc ban hànhQuy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành phápluật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế phối hợptrong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý viphạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các cơquan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịchUBND các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam-BTP (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Lưu: VT,STP,T4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁPLUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong việcthực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính giữa cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan đượctổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan,đơn vị); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện)và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trên địabàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và căn cứ trên các quy địnhpháp luật có liên quan nhằm bảo đảm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chínhvà theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kịpthời, thông suốt, hiệu quả.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp xây dựng hoàn thiện pháp luật về xử lývi phạm hành chính.

2. Phối hợp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biếnLuật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thihành Luật Xử lý vi phạm hành chính; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụngpháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiệncông tác xử lý vi phạm hành chính.

3. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xửlý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực địa phương quản lý; tổ chứcthanh tra theo đề nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cóảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địabàn.

4. Phối hợp thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

5. Phối hợp thực hiện việc xây dựng, quản lý cơ sởdữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp xây dựng báo cáo công tác thi hành phápluật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trong việc xâydựng hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý viphạm hành chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấpxã: Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luậtvề xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện, tổng hợp các quy định khôngkhả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi về Ủy bannhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp những khókhăn, vướng mắc, bất cập về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thammưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩmquyền hoặc đưa ra các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương,bảo đảm Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơnvị có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thi hànhpháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Phối hợp trong việc phổbiến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý viphạm hành chính

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xãđẩy mạnh tổ chức, triển khai, phổ biến pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính vàcác văn bản pháp luật có liên quan với nội dung, hình thức phù hợp nâng cao nhậnthức, hiểu biết của nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạmhành chính.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệmbiên soạn tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về quản lý xử lývi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quảnlý cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tài liệutuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tuyên truyền,phổ biến các văn bản về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên trang thông tinđiện tử, bản tin... của cơ quan, đơn vị; thường xuyên phổ biến sâu rộng nộidung pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo việc đưatin, tuyên truyền, phổ biến về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướngdẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

4. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh: dành thời lượng thích hợp, kịp thời đưa tin, tổ chức các chuyên mụcgiới thiệu, tuyên truyền các văn bản về luật xử lý vi phạm hành chính nhằm giúpcác cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thựcthi pháp luật và chấp hành pháp luật về luật xử lý vi phạm hành chính, các vănbản pháp luật khác có liên quan.

5. Sở Tư pháp: chủ trì phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụtrong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 6. Phối hợp trong kiểmtra, Thanh tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Căn cứ vào Kế hoạch quản lý xử lý vi phạm hànhchính của địa phương và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Sở Tư pháp chủ trìphối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Phòng tư pháp tham mưu UBND cấp huyện thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành việcthi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện: trong phạmvi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra tình hình thihành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Phối hợp kiểm tra việc thi hành pháp luật về xửlý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn,vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quankiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầucủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi tiến hành kiểm tra, các cơ quan, đơn vị,UBND cấp huyện báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghịđịnh số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềuvà biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc phốihợp thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việcáp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền,lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 củaNghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 7. Phối hợp thống kê về xửlý vi phạm hành chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện,UBND cấp xã thực hiện việc thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy địnhpháp luật (pháp luật về thống kê); Qua công tác thống kê đánh giá tình hình viphạm hành chính, hành vi vi phạm phổ biến, dự báo xu hướng vi phạm pháp luậthành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Điều 8. Phối hợp thực hiện việcxây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnhtrong việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạmhành chính của địa phương.

2. Theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý viphạm hành chính, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về xử lý vi phạm hành chínhphối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện cung cấp thông tin về xử lý vi phạmhành chính để phục vụ công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xửlý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo hướngdẫn của Bộ Tư pháp.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý cơ sở dữliệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa bàn huyện, phối hợp với SởTư pháp cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính cho phục vụ công tác xâydựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật vàtheo hướng dẫn của bộ tư pháp.

Điều 9. Phối hợp xây dựng báocáo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

1. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhândân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp công tác thi hành pháp luật về xử lývi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp LuậtXử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địaphương mình đến UBND cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm;

- Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấphuyện thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạmhành chính tại địa phương.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàntỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trướcngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối vớibáo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phốihợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình áp dụng cácbiện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo nội dung quy định tại Điểm d,đ, g và h Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hànhchính.

Điều 10. Công an tỉnh:Chỉ đạo việc thu thập tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xửlý hành chính theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh,Công an cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động -Thương binh và Xãhội, Tòa án nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liênquan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Điều 11. Tòa án nhân dân tỉnh:chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạmhành chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan chức năng cùng cấp trong việc ban hành quyết định áp dụng biện phápxử lý vi phạm hành chính.

Điều 12. Viện kiểm sát nhândân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thànhviên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức thựchiện hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Sở Tư pháp có nhiệm vụ

1. Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện quy chếnày.

2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, báocáo công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kếtđánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kết quả thựchiện Quy chế phối hợp nhằm nâng cao, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xửlý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Sở Nội vụ có nhiệm vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhkiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhànước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh pháp luật.

Điều 15. Sở Tài chính có nhiệmvụ

Phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp và các cơ quan, đơnvị, địa phương lập dự toán, bố trí ngân sách hàng năm đảm bảo kinh phí phục vụcông tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thựchiện quy chế phối hợp này.

Điều 16. Ủy ban nhân dân cấphuyện

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch về quản lý xử lý vi phạmhành chính tại địa phương; hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác thihành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạmhành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bố trí đủ cán bộ bảo đảmthực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tại PhòngTư pháp và UBND cấp xã.

2. Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơquan có trách nhiệm tổ chức, thực thi các quy định pháp luật về việc áp dụngcác biện pháp xử lý hành chính.

3. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vịcó liên quan thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhtrong phạm vi quản lý của địa phương.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấptỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cáchuyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tráchnhiệm tổ chức hiện có hiệu quả quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉđạo, giải quyết đảm bảo Luật Xử lý vi phạm hành chính được thi hành hiệu quả,nghiêm túc trên địa bàn tỉnh./.