UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNLÀNG NGHỀ ĐẠT TIÊU CHÍ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện mộtsố nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006;

Căn cứ Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường làng nghề;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt vàcông nghận làng nghề tại Tờ trình số 01/TTr-HĐXD &CNLN ngày 12/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các làng nghề có tên sauđây đạt tiêu chí làng nghề, cụ thể như sau:

1. Làng nghề đan lục bình ấp An Phong, xã Ngãi Tứ,huyện Tam Bình.

2. Làng nghề đan lục bình ấp An Thạnh B, xã BìnhNinh, huyện Tam Bình.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở ngành tỉnh có liên quanvà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình triển khai thực hiện theo đúng cácquy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tàinguyên và Môi trường, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Bình, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các xã Ngãi Tứ, Bình Ninh và thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu